Produksjonsklienten knyttet til Impleo Web har en funksjon for å generere dynamiske dokumenter med ordreinformasjonen hentet fra ordresystemet. Det er foreløpig gjort tilgjengelig to typer dokumenter, «Ordreseddel – samlet» og «Ordreseddel – varelinje».

Ordreseddelene lages som et vanlig malprodukt, men variablene skal ha spesielle navn for at systemet skal kunne hente ut riktige opplysninger til de forskjellige feltene.

På supportportalen ligger et eksempel på en samlet ordreseddel, både Indesign-fil med importvariabler i eget lag og ferdig pdf-fil.

Merk at variablene i eksempelet bruker en spesialfont og kun er ment som et utgangspunkt. Noen av feltnavnene på importvariablene er også forkortet i forhold til de som må være definert i Impleo for å få dataene korrekt over. Dette må da overstyres i Impleo etter import av feltene!

Det er også viktig å huske på å gi tilgangsrettigheter til riktig bruker. Alle produksjonsbrukere som skal ha muligheten til å skrive ut en ordreseddel skal ha tilgang til malproduktet.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment