Skjul/fjern priser
Valg som styrer om priser skal skjules/fjernes.

Baser prisberegning på det totale antall av samme produkt
Valg som styrer om prisberegningen skal beregnes ut i fra det totale antallet bestilte eksemplarer av produktet. For at dette skal fungere må det også registreres et eksternt varenummer.

Vis enhetspris
Valg som styrer om enhetspris skal vises til bruker.

Excelfil for prisberegning
Felt for registrering av prisfilen som skal brukes for utregning av pris for produktet. Prisfilen kan ligge i brukerens-, avdelingens-, firmaets-, kategoriens- eller globalt filbibliotek. Det er også i denne rekkefølgen det sjekkes for prisfiler. Denne måten å beregne pris på tar ikke hensyn til produktvalg og antall sider i produktet, kun antall eksemplarer. Excel filen skal inneholde en kolonne som heter “quantity” og en som heter “price”. Veiledning for oppbygging av denne type prisfiler finnes i kapittelet Oppbygging av prisfil for malprodukter

Oppstartskostnad
Felt for registrering av oppstartskostnad for produktet.

Handling-gebyr
Felt for registrering av handling-gebyr for produktet.

MVA%
Felt for registrering av MVA/moms sats i prosent. Standardverdi er -1,00, det vil si at det er MVA/moms satsen som er registrert i konfigurasjonen som benyttes.

Prispåslag/faktor for produksjonsvalg
Felt for registrering av prispåslaget som prisen de forskjellige produksjonsvalgene skal multipliseres med.

Grensebeløp for tilbudsmulighet
Felt for registrering av minimumspris for å kunne generere et tilbud. Standardverdien -1,00 betyr at et ikke er noen grense.

Prisbeskrivelse/betingelser
Felt for registrering av prisbeskrivelse og/eller eller eventuelle prisbetingelser.

Leveranseinformasjon/betingelser
Felt for registrering av leveransesnformasjon og/eller eventuelle leveringsbetingelser.

Erstatt evt. system-prisinfo
Felt som syter om eventuell systemprisinformasjon skal erstattes.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment