Felt er synlig
Valg som styrer om en variabel er synlig eller ikke.

Tillat å flyte med forrige variabel
Valg som gjør at variabelens tekstboks vises etter forrige variabel i steden for på en ny linje.

”Låst” som standard ved variabel data merge
Valg som styrer om en variabel automatisk skal låses ved variabel data merge eller ikke. Variabelens verdi låses til verdien som er registrert, og alle de genererte sidene i produktet vil få den samme verdien.

Hindre arv av verdi
Valg som styrer om en variabel skal arve verdi fra en annen variabel med samme navn. Hindre arv av verdi er nyttig i sammensatte mal produkter.

Feltet er obligatorisk
Valg som styrer om en variabel er obligatorisk eller ikke.

Feltet er låst
Valg som styrer om det skal være mulig å registrere en verdi i en variabel eller ikke. Låste variabler bør inneholde en standardverdi.

Feltets verdi indentifiserer evt ordre
Valg som styrer om en variabels verdi skal sendes med som ordreidentifikator ved bestilling av produktet. En ordreidentifikator kan også tilføyes som en del av produksjonsfilnavnet.

Bredde/Ant. tegn
Felt for registrering av bredden variabelen skal ha. Dette gjelder visning for bruker, og ikke på malen. Bredden angis i tegn.

Høyde/Ant. linjer
Felt for registrering av høyden variabelen skal ha. Dette gjelder visning for bruker, og ikke på malen. Høyden angis i tegn.

Minimum antall tegn
Felt for retistrering av det minste antallet tegn som tillates i en variabel. Hvis variabelen ikke er korrekt utfylt vises en advarsel når feltet mister fokus.

Maksimum antall tegn
Felt for retistrering av det største antallet tegn som tillates i en variabel. Hvis variabelen ikke er korrekt utfylt vises en advarsel når feltet mister fokus.

”Tom”-tekst for felt
Felt for registrering av ledetekst som vises inn i tekstboksen.

Hjelpetekst til utfylling
Felt for registreing av hjelpetekst for en variabel. Teksten vises når musepekeren holdes over variabelen.

Visningskalkulasjoner
Visningskalkulasjoner brukes for å lage en regel for når en variabels verdi skal plasseres på dokumentet basert på innholdet av en annen variabel.

Visningsregelene som er tilgjengelig er ”DependsOn NotEmpty” og ”DependsOn Value”. Ved å bruke regelen ”DependsOn NotEmpty”, vil verdien i en variabel vises når en bestemt variabel ikke er tom. Ved å bruke regelen ”DependsOn Value”, vil verdien i en variabel vises når en annen variabel har en bestemt verdi.

DependsOn
Value
Yngvar
$Impleo_Felt1$

Dette gjør at verdien kun vises hvis variabelen Felt1 inneholder verdien “Yngvar”. Skal en variabel være synlig hvis to andre variabler inneholder en bestemt verdi er koden slik:

DependsOn
Value
Yngvar
$Impleo_Felt1$
$Impleo_Felt2$

For å sjekke om en bestemt verdi er i en av to variabler skrives koden slik:

DependsOn
Value
Yngvar
$Impleo_Felt1$$Impleo_Felt2"

Nå vises variabelen hvis “Yngvar” er utfylt i variabelen Felt1 eller Felt2

Skal en variabel bare skal være synlig hvis en annen variabel er tom er koden slik.

DependsOn
NotEmpty
$Impleo_Felt1$

Nå vil variabelen kun vises hvis Felt1 er tom. Det er også for kommandoen NotEmpty mulig å sjekke om to variabler er tomme, eller om en av to variabler er tomme.

DependsOn
NotEmpty
$Impleo_Felt1$
$Impleo_Felt2$

I dette tilfellet vises variabelen hvis Felt1 og Felt2 er utfylt

DependsOn
NotEmpty
$Impleo_Felt1$$Impleo_Felt2$

I dette tilfellet vises variabelen hvis Felt1 eller Felt2 er utfylt.

Bildevariabel
Hvis variabelen presentasjonsvalgene vises for er en bilde variabel, vises også valg for ”Anbefalt oppløsning” og ”Minstekrav oppløsning”.

I feltet ”Anbefalt oppløsning” registreres oppløsningen bildet bør ha for å oppnå et best mulig trykk resultat. Verdien registreres i DPI.
I feltet ”Minstekrav oppløsning” registreres oppløsningen som er den laveste man vil akseptere for et bilde for at det kan trykkes. Verdien registreres i DPI.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment