Excelfilen som skal brukes som prisfil i Impleo Web må følge et bestemt oppsett. Filnavnet kan ikke inneholde spesialtegn, men bortsett fra det kan excelfilen navngis etter eget ønske. Når man oppretter en ny excelfil i windows så vil Excel automatisk lage tre regneark og gi de navnene ”Ark1/Sheet1”, Ark2/Sheet2” og ”Ark3/Sheet3”. Det er fult mulig å endre navnet på arkfanen fra ”Ark1” og til noe som bedre beskriver ditt produkt. Hvis man endrer navn på arkfanen og det i konfigurasjonen ikke er valgt at en prisfil kan inneholde flere ark, må de to andre arkene, som ikke er i bruk, slettes. De ekstra arkene må slettes fordi når excelfilen leses av Impleo Web så sorteres arkene i excelfilen alfabetisk, og det er kun det første arket, i excelfilen, det leses informasjon fra.

Excelfilen må bygges opp etter følgende mal:
Overskriften i første kolonne skal være ”quantity”
Overskriften i andre kolonne skal være ”price”.

Prisfilen skal også alltid inneholde 1 som minste antall og prisen for ett eksemplar av produktet. Prisdifferansieringen utover 1 kan lages slik det passer for produktet, om man ønsker å differensiere på 1,2,3,4,5 osv eller et annet intervall kan man bestemme selv.

Prisen pr ”quantity” intervall i ”price” kolonnen skal alltid være prisen for ett eksemplar.

ImpeloWeb vil så regne ut prisen basert på antallet kunden bestiller. I dette tilfellet vil prisen for 50 stk bli 50,- kr, mens prisen for 100 stk vil bli 950,- kr

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment