Et tabulatorfelt er et fast ledetekstfelt som har en egen posisjonering. Selve ledeteksten for tabulatorfeltet registreres i fanen ”Faste ledetekster”. En eventuell rotasjon av tabulatorfeltet gjøres under fanen ”Rotasajon”

Bruk ”tabulator”-funksjon
Valg som styrer om en possisjonering skal bruke tabulator ledetekst

Hent eksisterende plassering
Nedtrekksmeny hvor det er mulig å hente plasseringen til en annen plassering og registrere denne som posisjon for tabulatro feltet.

Stroke bredde
Felt for registrering av stroke bredde på fonten som brukes.

Join
Felt for registrering av hvilken join som skal benyttes.

Stroke type
Felt for registrering av stroke type.

Stroke farge
Felt for registrering av stroke farge. Hvis fargens om skal benyttes ikke finnes i listen, må den legges til i Impleoweb. Se kappitel ”Farger” på side 106 for beskrivelse av hvordan farger legges til i Impleoweb.

Horisontal justering
Felt for registrering av plasseringens horisontale justering.

Vertikal justering
Felt for registrering av plasseringens vertikale justering.

Posisjon X
Felt for registrering av plasseringens x-verdi. Impleoweb beregner plasseringer ut i fra top venstre på malproduktets produksjonsfil. Hvis en produksjonsfil inneholder bleed, skjæremerker o.l. må man ta hensyn til dette for plasseringes x-verdi.

Posisjon Y
Felt for registrering av plasseringens y-verdi. Impleoweb beregner plasseringer ut i fra top venstre på malproduktets produksjonsfil. Hvis en produksjonsfil inneholder bleed, skjæremerker o.l. må man ta hensyn til dette for plasseringes y-verdi.

Bredde
Felt for registrering av plasseringens bredde.

Høyde
Felt for registrering av plasseringens høyde.

Når valget ”Bruk ”tabulator”-funksjon” er valgt vises et nytt felt, ”Fast tekst fro tabulatorfelt”, under fanen ”Faste ledetekster”. I dette feltet skal den faste teksten for tabulatorfeltet registreres.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment