MetainfoID
ID felt for metainfo, feltet er ikke redigerbart og fylles ut av systemet.

Enhet
Måleenheten som plasseringens bredde, høyde, x- og y-posisjon oppgis i. Enheten kan være mm eller points.

Navn
Felt for registrering av feltets navn.

Ved å tilføye ”$overflow” etter feltets navn er det mulig å ha to plasseringer for en variabel. Impleoweb vil først fylle ut informasjon i plasseringen uten ”$overflow” i navnet, før feltet med ”$overflow” i navnet fylles ut. Plasseringesnavnet må være likt før ”$overflow”. En plassering kan ha flere ”$overflow” felt, teksten vil flyte i samme rekkefølge som “$overflow” plasseringene er opprettet.

Dataflet/tilknyttet variabel
Felt for registrering av hvilken variabel som skal være koblet mot plasseringen. Nedtreksmenyen viser alle de variablene som er registrert i malproduktet, både skulte og ikke skjulte.

Vis på produksjon
Valg som styrer om en plassering skal vises på produksjonsfilen eller ikke. Hvis dette valget ikke er valgt, vil innholdet i plasseringen kun vises på korrekturfilen.

Flytende posisjonering
Valg som styrer om en posisjonering skal være flytende eller fast. Plasseringen av variablene beregnes fra toppen av malproduktet.

Ved å velge at en posisjon skal være flytende vil man oppnå at variabler flyter etterhverandre ut i fra hvor mange linjer en vairiabel inneholder. Neste flytende variabel vil plassere seg i forhold til forrige variabel. På denne måten slipper man å ha tomme linjer i et malprodukt.

Når det er valgt at en plassering skal være flytende, vil posisjonens Y verdi få en annen betydning enn ved en fast plassering. For flytende posisjonering skal feltets Y posisjon inneholde avstanden opp til forrige plassering.

Lagre posisjon for vidre flyt
Valg som styer om en posisjons Y verdi skal lagres for vidre flyt i malprodktet. Flytende variabler vil bare flyte i forhold til variabler hvor posisjonen lagres for vidre flyt.

Font/Skrifttype
Felt for registrering av fonten posisjoneringen skal benytte seg av. Hvis fonten som skal brukes ikke finnes i listen, må den legges til i Impleoweb. Se kappitel ”Fonter” på side 103 for beskrivelse av hvordan fonter
legges til i Impleoweb

Fontstørrelse
Felt for registrering av plasseringens fontstørrelse.

Kerning
Felt for regstrering av kearning. Standardverdi er 0, dette gjør at det brukes normal kearning.

Stroke bredde
Felt for registrering av stroke bredde på fonten som brukes.

Join
Felt for registrering av hvilken type join som skal benyttes.

Stroke type
Felt for registrering av stroke type.

Stroke farge
Felt for registrering av stroke farge. Hvis fargens om skal benyttes ikke finnes i listen, må den legges til i Impleoweb. Se kappitel ”Farger” på side 106 for beskrivelse av hvordan farger legges til i Impleoweb.

Horisontal justering
Felt for registrering av plasseringens horisontale justering.

Vertikal justering
Felt for registrering av plasseringens vertikale justering.

Fargedefinisjon
Felt for registrering av plasseringens farge. Hvis fargens om skal benyttes ikke finnes i listen, må den legges til i Impleoweb. Se kappitel ”Farger” på side 106 for beskrivelse av hvordan farger legges til i Impleoweb.
Sidenummer
Felt for registrering av hvilket av malproduktets sidenummer plaseringen skal plasseres på.

Posisjon X
Felt for registrering av plasseringens x-verdi. Impleoweb beregner plasseringer ut i fra top venstre på malproduktets produksjonsfil. Hvis en produksjonsfil inneholder bleed, skjæremerker o.l. må man ta hensyn til dette for plasseringes x-verdi.

Posisjon Y
Felt for registrering av plasseringens y-verdi. Impleoweb beregner plasseringer ut i fra top venstre på malproduktets produksjonsfil. Hvis en produksjonsfil inneholder bleed, skjæremerker o.l. må man ta hensyn til dette for plasseringes y-verdi.

Bredde
Felt for registrering av plasseringens bredde.

Høyde
Felt for registrering av plasseringens høyde.

Linjeavstand
Felt for registrering av plasseringens linjeavstand. Standard verdi er 0, dette resulterer i at linjene får normal linjeavstand ut i fra hvilken font og font størrelse som er valgt. Linjeavstanden benyttes bare dersom plasseringen er koblet mot en variabel som kan inneholde flere linjer.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment