For å flytte en brukers firma-/avdelings-/gruppetilhørighet velges først firma i ”Firma” nedtreksmenyen. Når firma er valgt vil ”Avdeling” nedtreksmenyen inneholde avdelingene i det valgte firmaet. Velg den avdelingen brukeren skal flyttes til. Når ny avdeling er valgt, vises knappen ”Utfør endring” klikk på denne knappen for å flytte brukeren til ny avdeling.

Tilgangsrettigheter gitt direkte til brukeren følger brukeren videre. Tilgangsrettigheter arvet fra firma eller avdeling vil nå arves fra nytt firma eller ny avdeling.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment