• Jazyk aplikácie
    Môžete zmeniť jazyk textov ktoré aplikácia zobrazuje v ponukách menu, obchode, atď.
  • Pokyny a zvuky
    Zapnutie navigačných inštrukcií vo forme hlasových pokynov, alebo zapnutie len zvukových upozornení, prípadne vypnutie všetkých zvukov,
  • Hlasové pokyny
    Výber jazyku a konkrétneho hlasu vrámci jazyku, ktorý bude použitý na oznamovanie navigačných inštrukcií.

Detailnejší popis týchto nastavení je uvedený v článku Nastavenie hlasu a jazyka.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment