SKP-UITGEBREID

Ook bij de koppelvariant SKP-UITGEBREID (zie figuur hieronder) wordt door een gebruiker een dialoog opgestart in de 2e Omgeving, zoals een extranet. Na afronding van de dialoog wordt een databericht teruggegeven aan de 1e Omgeving (de assurantiesoftware). Optioneel kan aanvullend een PDF-document worden meegeleverd. Het databericht kan afhankelijk van de instellingen binnen de assurantiesoftware (en van de gebruiker) vrijwel direct of op een later tijdstip worden binnengehaald. Binnen de assurantiesoftware wordt vervolgens het databericht verwerkt binnen het betreffende klantdossier.
De meerwaarde van SKP-UITGEBREID t.o.v. SKP-BASIS is dat ook feitelijke data wordt uitgewisseld. Zo kan polisdata of schadedata worden vastgelegd binnen de database van de assurantiesoftware of CRM-software en worden gekoppeld aan een klantdossier. Het voordeel is dat deze data vervolgens gebruikt kan worden voor filters, analyses en rapportages.Ophalen SKP-UITGEBREID-resultaten met SKP-BASIS-koppeling

Het kan voorkomen dat vanuit een 2e Omgeving de SKP-UITGEBREID-koppeling wordt ondersteund, terwijl de in gebruik zijnde assurantiesoftware of CRM software (1e Omgeving) dit voor het betreffende berichttype niet doet. Als de ontvangende software (1e Omgeving) geen SKP-UITGEBREID ondersteunt, maar wel SKP-BASIS, dan bestaat de mogelijkheid om een SKP-UITGEBREID bericht als SKP-BASIS af te handelen op basis van de metagegevens en het bijgevoegde document. Voor de afhandeling van het databericht zijn vervolgens drie scenario’s:

 • Het databericht kan worden genegeerd. (Er moet dan wel rekening gehouden worden met situaties waarbij geen documenten zijn bijgevoegd en er dus geen resultaat is om op te slaan.)
 • Het databericht (AFD-XML) kan 1:1 in een txt-bestand (of PDF-document) opgeslagen worden.
 • Het databericht (AFD-XML) kan met een filter (XSLT) worden omgezet in een leesbaar overzicht van data in een txt-bestand (of PDF-document). Bij SIVI is een tabel van AFD-labels naar goed leesbare beschrijving beschikbaar.

Bij het opstellen van het SKP-UITGEBREID bericht moet met de afhandeling als SKP-BASIS bericht rekening worden gehouden en moeten een aantal SKP-BASIS kenmerken worden toegevoegd. Bij het implementeren van de SKP-BASIS afhandeling moet rekening gehouden worden met de afhandeling van SKP-UITGEBREID berichten.

SKP-COMPLEET

De koppelvariant SKP-COMPLEET (zie figuur hieronder) biedt een intermediair de mogelijkheid om vanuit zijn eigen assurantiesoftware (1e Omgeving), een dialoog op te starten bij een 2e Omgeving, zoals een extranet of adviessoftware.
Klantdata kan vervolgens worden meegenomen vanuit de assurantiesoftware (1e Omgeving) en worden ingevuld in de dialoog van bijvoorbeeld een extranet (2e Omgeving). Na afronding van de dialoog, zoals het aanvragen van een autoverzekering, wordt de data direct weer teruggegeven aan de assurantiesoftware (1e Omgeving) en opgeslagen bij het betreffende klantdossier.
De meerwaarde van SKP-COMPLEET ten opzichte van SKP-UITGEBREID en SKP-BASIS zit in de mogelijkheid data mee te nemen uit het eigen systeem en vervolgens direct na afronding van de dialoog automatisch data op de juiste plek aan de juiste klant te koppelen. Het voordeel is dat deze data vervolgens gebruikt worden voor filters, analyses en rapportages.

Wanneer opschalen naar SKP-UITGEBREID of SKP-COMPLEET?

Starten met het SIVI Koppelingsprotocol kan op elk niveau (SKP-BASIS, SKP-UITGEBREID of SKP-COMPLEET). Bij SKP-UITGEBREID en SKP-COMPLEET geldt wel dat data aan weerszijden verwerkt moet kunnen worden; dit zal niet voor elk type toepassing zo zijn (zie toelichting hier boven). Om te bepalen op welk niveau het beste gestart kan worden of wanneer het interessant wordt om op te schalen, is het goed meer inzicht te hebben in de belangrijkste kenmerken en verschillen.
Bij elke koppeling is sprake van een verzendende partij en een ontvangende partij. Ontvangende partijen zoals de aanbieders van assurantiesoftware, moeten bepalen welke van de varianten SKP-BASIS, SKP-UITGEBREID en SKP-COMPLEET zij gaan ondersteunen om zo optimaal mogelijk te faciliteren bij het actualiseren en completeren van het klantdossier in de assurantiesoftware (1e Omgeving). Voor de ondersteuning van SKP-UITGEBREID en SKP-COMPLEET weegt mee de eigen strategie rond welke data men wil opslaan in de database (zie inzet ‘structured data’).

Structured data

Omdat de variatie van gegevenselementen binnen dataverzamelingen steeds groter wordt, worden toenemend databases niet meer volledig op veldniveau ingericht. Data wordt ondergebracht in één structuur (blob) op basis van bijvoorbeeld een XML of JSON. De aanduiding voor deze wijze van werken is structured data. Onder de noemer NoSQL bestaan uitgebreide mogelijkheden om eenvoudig en efficiënt deze data te bevragen en bewerken. Men kan er eventueel voor kiezen echt belangrijke velden als bijvoorbeeld naam van klant, kenteken van voertuig en premie nog ‘los’ op te slaan voor eenvoudige bewerking/benadering.

Het voordeel van de structured data werkwijze is dat makkelijker ingespeeld kan worden op een veranderende data omgeving. Bijvoorbeeld voor wijzigingen rond premie bepalende factoren voor een autoverzekering hoeft de database structuur niet aangepast te worden.

Om de systematiek van structured data betrouwbaar en grootschalig toe te passen zijn eenduidige gegevensdefinities essentieel. Het AFD gegevensmodel (gegevensdefinities en berichtenstructuren) biedt een zeer goed uitgangspunt. Binnen de verzekeringsindustrie wordt het ook al voor dit doel gebruikt. Het databericht van SKP-UITGEBREID en SKP-COMPLEET kan voor een structured data aanpak gebruikt worden.

Ook voor zendende partijen, zoals de aanbieders van extranetten, advies- en vergelijkingssoftware (2e Omgeving) en aanbieders van software in de 3e Omgeving, zijn er verschillende afwegingen afhankelijk van de aard van de software en de strategische keuzes rond deze software. De belangrijkste afwegingen zijn:

 • SKP-BASIS
  SIVI zet zich er voor in dat waar binnen de verzekeringsketen meerdere omgevingen worden ingezet binnen een proces een koppeling niveau SKP-BASIS de norm is. Het gebruik van SKP-BASIS impliceert dat met alle ontvangende partijen kan worden gecommuniceerd. Het resultaat/document kan in het klantdossier worden opgenomen en zorgt zo voor betere kwaliteit van processen. Dit levert een bijdrage aan goede klantzorg en zorgt voor kostenbesparingen.
  De impact van de implementatie van SKP-BASIS is zeer beperkt. Het gebruik van SPK-BASIS vereist geen afstemming met ontvangende partijen.
 • SKP-UITGEBREID
  Het verzenden van een databericht is alleen zinvol als deze data door de ontvangende partij ook verwerkt kan worden. Voorafgaand aan het ondersteunen van SKP-UITGEBREID moet er dus een beeld zijn welke leveranciers of gebruikers met eigen oplossingen de geleverde data kunnen/willen gaan verwerken. Voor de functies offerte, aanvraag en mutatie is er inmiddels brede ondersteuning. Het resultaat van vergelijkingen wordt bijvoorbeeld binnen de assurantiesoftware niet op dataniveau vastgelegd, een SKP-UITGEBREID bericht is dan niet zinvol. Als gevolg van de opkomst van het gebruik van structured data kan het zijn dat klanten of softwareontwikkelaars zich gaan melden (pull) die toch ook de resultaten in de vorm van data geleverd willen hebben. Dit kan echter ook als een extra service worden aangeboden (push), een SKP-UITGEBREID-bericht kan door ontvangers ook als een SKP-BASIS-bericht worden verwerkt. Voor de afhandeling van data buiten de functies offerte, aanvraag en mutatie is het vooralsnog verstandig om met voorziene of belangrijkste ontvangende partijen af te stemmen of deze data verwerkt kan worden.
 • SKP-COMPLEET
  In dit scenario wordt data vanuit de 1e Omgeving meegenomen bij het aanroepen van de 2e Omgeving. Dit is niet alleen interessant op de as assurantiesoftware-extranet. Dit kan ook gebruikt worden in allerlei andere combinaties als risico-inventarisatie-advies, risico-inventarisatie-vergelijking, advies-vergelijking en vergelijking-extranet. Voor de afhandeling van data buiten de functies offerte, aanvraag en mutatie is het vooralsnog verstandig om met de voorziene of belangrijkste ontvangende partijen af te stemmen of deze data verwerkt kan worden. Het aanleveren van een volledig databericht retour is niet in alle gevallen relevant. Op de as advies-vergelijking is het nuttig om bij de start productkenmerken van advies over te nemen in de vergelijking, maar binnen advies is er geen rol voor data van een opgemaakte vergelijking, het databericht retour kan dan nagenoeg leeg zijn. Binnen het advies kan er de optie zijn om de gemaakte keuze met het gekozen product door te rekenen op effect. Dit is over het algemeen op een ander tijdstip en vereist een eigen SKP-COMPLEET-koppeling van vergelijking naar advies.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie