Hieronder volgt voor een aantal AFD Functies uit bovenstaande tabel een toelichting.

100.2000 Aanvraag offerte

In veel gevallen zal de 2e of 3e Omgeving na het afronden van de functie Aanvraag offerte direct een offerte als bijlage (in bijvoorbeeld PDF) retourneren. Dat is echter niet altijd mogelijk; in dat geval komt de offerte veelal later via post.

Vanuit de offertefunctie kan de 2e of 3e Omgeving de mogelijkheid bieden om door te gaan naar aanvraag contract op het extranet. In dat geval mag het resultaat een aanvraag nieuw contract zijn. Hierbij gelden de volgende regels:

ProductId Deze identificatie van het product moet gelijk zijn aan de product identificatie waarmee de transactie ‘Aanvraag offerte’ is gestart.
ContextId 200
FunctieId 2000
AL_FUNCTIE 01

100.2005 Omzetten offerte naar nieuw contract

Bij antwoord op deze functie worden ProductId, ContextId en FunctieId als volgt gevuld:

ProductId kan door de verzekeraar zelf worden bepaald
ContextId 200
FunctieId 2000

100.2014 Aanvraag offerte op bestaand product

Door het polisnummer van een bestaande polis mee te geven kan op het extranet een offerte worden aangevraagd, waarbij rekening gehouden wordt met de bestaande situatie van de betreffende polis.
In veel gevallen zal de 2e Omgeving na het afronden van de functie Aanvraag offerte direct een offerte als bijlage (in bijvoorbeeld PDF) retourneren. Dat is echter niet altijd mogelijk; in dat geval komt de offerte veelal later via post.
Vanuit de offertefunctie kan de 2e Omgeving de mogelijkheid aanbieden om door te gaan naar aanvraag mutatie op het contract op het extranet. In dat geval mag het resultaat een aanvraag mutatie op het contract zijn. Hierbij gelden de volgende regels:

ProductId Deze identificatie van het product moet gelijk zijn aan de product identificatie waarmee de transactie ‘Aanvraag offerte’ is gestart.
ContextId 200
FunctieId 2001
AL_FUNCTIE 02

101.2054 Premie berekenen inclusief ophalen externe gegevens

Deze functie dient om de premie te berekenen waarbij de gegevens verrijkt worden vanuit een externe bron voordat de berekening kan worden uitgevoerd. De browser komt niet in beeld en het resultaat wordt bij deze functie direct teruggegeven.

Bij het versturen van een correct bericht zijn twee retour-berichten mogelijk:

 • Een bericht met de invoer, verrijkt met de extern opgehaalde gegevens en de premie.
 • Een bericht met de reden dat de berekening niet mogelijk is.

121.2025 Gegevensobject Ophalen gegevens

Deze functie geeft de mogelijkheid om gegevens op te halen. Met het AFD-sjabloon wordt aangegeven welke gegevens opgehaald worden en met het Product ID wordt aangegeven welke service aangeroepen wordt.
De browser wordt bij deze functie niet opgestart en het extranet geeft direct een resultaat terug.
Dat kan zijn:

 • Processtatus ‘incompleet’ met foutmelding indien de gevraagde contractgegevens niet worden gevonden.
 • Processtatus ‘compleet’ met de gevraagde gegevens.

Er vindt dus geen ‘polling’ plaats.
Indien in de aanvraag een fout wordt geconstateerd, wordt dit door middel van een melding in een direct resultaat met processtatus ‘incompleet’ aan de initiator kenbaar gemaakt


150.2001 Deelnemer beheermutatie met browser

Binnen deze transactie wordt de browser te allen tijde opgestart, ook al zijn de gegevens correct en volledig. De gegevens kunnen in de browser worden gecorrigeerd en aangevuld tot de procesStatus ‘compleet’ bereikt wordt. Foutafhandeling moet in de browser plaatsvinden en niet door middel van meldingen in het resultaat.

 • Processtatus ‘incompleet’
  De input is niet voldoende of foutief. De browsersessie is afgebroken en de tot dan ingetoetste gegevens worden in het resultaat geretourneerd.
 • Processtatus ‘compleet’

De input is gecontroleerd, gevalideerd en correct bevonden. De werknemers beheermutatie is doorgestuurd naar het BackOffice-systeem van de 2e Omgeving om verwerkt te worden in de contractadministraties. Alle ingetoetste gegevens worden geretourneerd in het resultaat.


151.2001 Deelnemer beheermutatie zonder browser

Binnen deze transactie mag geen browser opgestart worden.
Indien gegevens incompleet of foutief zijn, dient dit door meldingen in het resultaat kenbaar gemaakt te worden.


153.2001 Groep beheermutatie zonder browser

Binnen deze transactie mag geen browser opgestart worden.
Indien gegevens incompleet zijn of foutief zijn, dient dit door meldingen in het resultaat kenbaar gemaakt te worden.

 • Processtatus ‘incompleet’
  De input is niet voldoende of foutief. Correctie kan niet via een browsersessie plaatsvinden en de ingezonden gegevens worden teruggestuurd met meldingen in het resultaat.
  De gehele inzending is afgekeurd.
  De meldingen kunnen een zogenaamde XPath-expressie bevatten om aan te geven waar in het bericht de fout zich voordoet. Er kunnen meerdere fouten worden gemeld.
  Voorbeeld van een XPath-expressie:
  Groepdocument/Groep(1)/Deelnemerpakket(1)/Contract(2)/PP/VP/VP_GEBDAT
  Mededeling: ‘Geboortedatum niet gevuld, dit is verplicht’.
 • Processtatus ‘compleet’
  De input is gecontroleerd, gevalideerd en correct bevonden. Het totaal van deelnemer beheer mutaties is doorgestuurd naar het BackOffice systeem van de 2e Omgeving om verwerkt te worden in de contractadministratie(s).
  Het resultaat wordt direct na ontvangst van het bericht gestuurd. Er wordt dus geen ProcesId gestuurd waarmee de status van het proces kan worden opgevraagd en het resultaat enige tijd later kan worden opgehaald.

0.161.2000 Dossier aanvraag nieuw

Met deze functie wordt een nieuw dossier geopend binnen een dossiersysteem.
Binnen deze transactie mag geen browser opgestart worden.
Indien gegevens incompleet of foutief zijn, dient dit door meldingen in het resultaat kenbaar gemaakt te worden.


200.2000 Aanvraag nieuw contract

 • Het extranet toont een foutmelding in de browser indien meer onderdelen van een bepaalde branche aangevraagd worden dan op het extranet kunnen worden ingevoerd.
 • Het aanmelden in een nieuw pakket van een bestaande polis die niet tot een pakket behoort, geschiedt door de sleutelwaarden van deze bestaande polis en de functie aan het extranet bekend te maken.
 • Het extranet genereert een foutmelding indien meer onderdelen van een bepaalde branche aangevraagd worden dan dat de productspecificatie toestaat.
 • Het extranet reageert op de ingezonden sjablonen als volgt:
  • Extern indicatief gevuld, berichtfunctie gevuld: gevraagde functie uitvoeren.
  • Extern indicatief gevuld, berichtfunctie niet gevuld: binnen extranet wellicht nieuwe polis opmaken.
  • Extern indicatief niet gevuld, berichtfunctie gevuld: gevraagde functie uitvoeren, indien dit toch een nieuwe aanvraag is kan geen extern indicatief teruggeleverd worden.
  • Extern indicatief niet gevuld, berichtfunctie niet gevuld: pakketonderdeel negeren.

200.2001 Aanvraag wijziging contract

Omgaan met aangeleverde gegevens
In een AFD-sjabloon worden alle relevante gegevens die de 1e Omgeving kan wijzigen op het extranet, opgenomen. Deze gegevens kunnen dus door de 1e Omgeving worden aangeleverd. Het kan echter voorkomen dat een 1e Omgeving niet beschikt over de meest recente gegevens. Hierdoor is niet altijd te bepalen of de wijziging die wordt aangeleverd ook de gewenste mutatie zou moeten zijn.

Om dit probleem het hoofd te bieden worden twee werkwijzen toegestaan:

 1. Met overname van de aangeleverde gegevens.
 2. Zonder overname van de aangeleverde gegevens.
  De 2e Omgeving kan zelf bepalen welke werkwijze gebruikt wordt. De sjablonen dienen in beide werkwijzen hetzelfde te zijn en alle waarden te bevatten die door de 1e Omgeving op het extranet kunnen worden gewijzigd.

Werkwijze met overname van de aangeleverde gegevens
De gegevens die de 1e Omgeving aanlevert bij de 2e Omgeving dienen gehanteerd te worden. Verschillen ten opzichte van de gegevens zoals die bij de 2e Omgeving bekend zijn moeten aan de 1e Omgeving bekend gemaakt worden. Bij voorkeur door alle beschikbare gegevens te tonen op het extranet: links bijvoorbeeld de gegevens die aangeleverd zijn en rechts bijvoorbeeld de gegevens die bekend zijn bij de 2e Omgeving. De verschillen worden expliciet zichtbaar gemaakt. De 1e Omgeving dient uiteindelijk te kiezen en te bevestigen welke gegevens bij de mutatie gehanteerd moeten worden.
Indien de 2e Omgeving zijn BackOffice niet ontsloten heeft, kunnen verschillen ten opzichte van geadministreerde en aangeleverde gegevens niet online bepaald worden. De gegevens van de 1e Omgeving zijn dan de basis van de wijzigingen.

Werkwijze zonder overname van de aangeleverde gegevens
De 2e Omgeving dient, zodra gegevens ontvangen worden voor functie 200.2001, zelf te bepalen of de gegevens al dan niet gebruikt worden.
De volgende regels dienen in acht genomen te worden:

 1. Indien een 2e Omgeving de BackOffice niet online ontsloten heeft, dient gebruik te worden gemaakt van de door de 1e Omgeving aangeleverde gegevens.
 2. Er moet gebruik worden gemaakt van een volledig product definiërend sjabloon. Alle op het extranet te wijzigen gegevens dienen in het sjabloon aanwezig te zijn. Het is niet toegestaan om een sjabloon met alleen identificerende kenmerken te gebruiken.
 3. Indien de 2e Omgeving alleen de identificerende kenmerken gebruikt en niet alle aangeleverde gegevens, dient een duidelijke melding op het extranet getoond te worden waarin dit aan de 1e Omgeving kenbaar wordt gemaakt. Indien de 1e Omgeving een handeling moet verrichten om deze boodschap te laten verdwijnen, dient hij de mogelijkheid te krijgen dit te onderdrukken voor toekomstige sessies.
 4. Het aangeleverde contractnummer dient gebruikt te worden om direct de contractgegevens te tonen op het extranet.
 5. Indien het te wijzigen contract niet gevonden kan worden, dient dit in de browser getoond te worden en volgt een resultaat met processtatus ‘incompleet’.
 6. Na het invoeren van de mutatie op het extranet komt een resultaat terug dat minimaal de gewijzigde gegevens en de identificerende gegevens bevat.

200.2003 Raadplegen contractinformatie

Via de browserdialoog kan een 2e Omgeving ook eventueel een duplicaatpolis verstrekken.
De browser wordt altijd opgestart bij deze functie, en om de functie correct af te sluiten wordt een ProcesId verstuurd waarna de 1e Omgeving naar het resultaat kan ‘pollen’.

Het resultaat kan zijn:

 • Processtatus ‘incompleet’ met een foutmelding indien de informatie niet getoond kon worden.
 • Processtatus ‘compleet’ indien de informatie wel getoond kon worden.

200.2006 Royeren contract

Onderdelen van een pakketpolis kunnen worden geroyeerd met de functie “Aanvraag wijziging contract (200.2001)”.
Indien alle onderdelen van een pakket moeten worden geroyeerd, moet de functie 200.2006 gebruikt worden. Indien niet alle onderdelen van een pakket geroyeerd worden, moet functie 200.2001 gebruikt worden.


200.2007 Herstel royement

Onderdelen van een pakketpolis kunnen worden “hersteld” met de functie “Aanvraag wijziging contract (200.2001)”.


200.2008 Opschorten contract

Onderdelen van een pakketpolis kunnen worden opgeschort met de functie “Aanvraag wijziging contract (200.2001)”.
Indien alle onderdelen van een pakket moeten worden opgeschort, moet de functie 200.2008 gebruikt worden. Indien niet alle onderdelen van een pakket opgeschort worden, moet functie 200.2001 gebruikt worden.


200.2009 Herstel opschorting contract

Onderdelen van een pakketpolis kunnen worden “hersteld” met de functie “Aanvraag wijziging contract (200.2001)”.
200.2025 Ophalen contractgegevens
De browser wordt bij deze functie niet opgestart en het extranet geeft direct een resultaat terug.

Dat kan zijn:

 • Processtatus ‘incompleet’ met foutmelding indien de gevraagde contractgegevens niet worden gevonden.
 • Processtatus ‘compleet’ met de gevraagde gegevens.

Er vindt dus geen ‘polling’ plaats.
Het gevulde sjabloon wordt niet in de browser getoond.
Indien in de aanvraag een fout wordt geconstateerd, wordt dit door middel van een melding in een direct resultaat met processtatus ‘incompleet’ aan de 1e Omgeving kenbaar gemaakt.


200.2037 Aanvraag medische waarborgen

De functie wordt altijd gestart vanuit een contract of een onderdeel van een pakket.

ProductId Door de 2e Omgeving te bepalen
ContextId 200
FunctieId : 2037

Uitgangspunt Contract:

<Contractdocument>
<AL/>
<PP>
 <VP/>
 <VZ>
  <GV/>
 </VZ>
 <VZ>
  <GV/>
 </VZ>
</PP>
</Contractdocument>

Uitgangspunt Onderdeel van een Pakketpolis:

<Pakket>
 <Mantel>
 <AL/>
 <PK>
  <VP/>
 </PK>
 </Mantel>
 <Onderdeel>
 <AL/>
 <PK/>
 <PP>
  <VP/>
  <VZ>
   <GV/>
  </VZ>
  <VZ>
   <GV/>
  </VZ>
 </PP>
</Onderdeel>
</Pakket>

Resultaat
Het wordt toegestaan om bij deze functie geen resultaat terug te leveren. Zodra het gevulde sjabloon bij de partij wordt aangeboden zal deze meteen status “compleet” terug sturen, samen met een URL waar de functie uitgevoerd kan worden.

Registratie van de functie kan op 2 manieren plaatsvinden:

 • De partij die deze functie ondersteunt, kan de functie publiceren d.m.v. een eigen registratiebericht. Deze partij vermeldt alle POR-Codes van de 2e Omgeving waarvoor de functie ter beschikking staat in dit registratiebericht. In de applicatie of extranet zal de 1e Omgeving een keuze krijgen voor welke 2e Omgeving de functie wordt uitgevoerd. In het register worden de POR-Codes van deelnemende 2e Omgevingen opgenomen onder Co_MijAand in het element MijAand, bijvoorbeeld:
Owner Id="4000">
<Name>Medische waarborgen aanbieder</Name>
<Co_MijAand>
<MijAand>A015</MijAand>
<MijAand>A051</MijAand>
 • 2e Omgevingen kunnen de functie opnemen in het registratiebericht van het eigen extranet. In dit geval kiest de 1e Omgeving al voor een bepaalde 2e Omgeving en hoeft hij die keuze op het extranet niet nog een keer te maken. Er kan in dit geval ook gestart worden vanuit een contract of polisonderdeel van een pakket, waardoor het extranet precies weet om welk product het gaat en wat voor soort vragen gesteld moeten worden, of wat voor soort keuring uitgevoerd moet worden.

200.2038 Terugval berekening

De implementatie van de functie op het extranet wordt overgelaten aan de 2e Omgeving.
Het resultaat van de berekening kan worden teruggestuurd, dit is echter niet verplicht.


201.2015 Berekenen prolongatie (volmacht)

Deze functie dient om de premie te berekenen die ontstaat door wijziging van de polis door een prolongatie. Als het gaat om een pakketpolis wordt deze functie gebruikt om de premie te berekenen van de diverse onderdelen om op die manier te bepalen wat de gewijzigde premie voor het pakket is.
De browser komt niet in beeld en het resultaat wordt bij deze functie direct teruggegeven.


201.2030 Berekenen nieuw contract (volmacht)

Deze functie dient voor het berekenen van de in rekening te brengen premie en het laten beoordelen van de acceptatiecriteria voor de risicodrager, alvorens een volmacht de verzekering kan afsluiten. Daarbij kan het gaan om een contract of om een pakketpolis.
Het aanvragen van een nieuw onderdeel op een pakketpolis wordt niet ondersteund met deze functie.


201.2031 Berekenen mutatie contract (volmacht)

Deze functie dient voor het berekenen van de te hanteren premie op een contract of een pakketpolis na het doorvoeren van een wijziging. De wijziging zelf wordt niet doorgevoerd.


201.2040 Aanmelden nieuw contract (volmacht)

Deze functie dient om een nieuw contract, dat afgesloten is door de volmacht, aan te melden bij de volmachtgever. Voor welke soort contracten deze functie moet worden uitgevoerd ligt vast in de overeenkomst tussen volmacht en volmachtgever.
De functie kan alleen gebruikt worden voor losse polissen en niet voor pakketpolissen als geheel. Als het gaat om een pakketpolis wordt deze functie dan ook gebruikt om 1 onderdeel aan te melden.
Bij deze functie komt nooit een browser in beeld.

Processtatus van het resultaat kan zijn:

 • Processtatus ‘incompleet’
  De melding is niet correct en dus niet verwerkt.
 • Processtatus ‘compleet’
  De melding is in goede orde ontvangen.
  Inhoud van het resultaat bevat minimaal de volgende elementen:
 • Berichtfunctie (AL_FUNCTIE = 01)

201.2043 Aanmelden special limits (volmacht)

Deze functie dient om special limits aan te melden door de volmacht bij de volmachtgever. Alleen de special limits worden uitgewisseld, dus niet alle polissen.
Dit is een productafhankelijke functie die middels het GTS-protocol zonder browser of als AFD-webservice kan worden geïmplementeerd.
De werking is identiek aan de functie aanmelden nieuw contract. AL_FUNCTIE heeft de waarde 01.


x.201.2044 Aanvragen special limits (volmacht)

Deze functie dient om een special limits-polis aan te vragen bij de volmachtgever.
Dit is een productafhankelijke functie die middels het GTS-protocol zonder browser of als AFD-webservice kan worden geïmplementeerd. AL_FUNCTIE heeft de waarde 01.
Indien de processtatus “compleet” is, dan is de aanvraag door de volmachtgever ontvangen. Indien de processtatus “incompleet” is, dan kon de aanvraag niet verwerkt worden.
Het resultaat van deze functie wordt via de GRS-post-voor-post-resultaten teruggegeven. Hierbij wordt aangegeven dat de aanvraag al dan niet geaccepteerd is en welke voorwaarden en clausules toegepast dienen te worden. 


201.2050 Acceptatie prolongatie (volmacht)

Deze functie dient om een prolongatie te laten accepteren (geen berekening). Het resultaat is een prolongatie die geaccepteerd mag worden, niet geaccepteerd mag worden of waarvoor een special limit aangevraagd dient te worden.


201.2051 Acceptatie nieuw contract (volmacht)

Deze functie dient om een nieuw contract te laten accepteren (geen berekening). Het resultaat is een contract dat geaccepteerd mag worden, niet geaccepteerd mag worden of waarvoor een special limit aangevraagd dient te worden.


201.2052 Acceptatie mutatie contract (volmacht)

Deze functie dient om een wijziging op een bestaand contract te laten accepteren (geen berekening). Het resultaat is een contract dat geaccepteerd mag worden, niet geaccepteerd mag worden of waarvoor een special limit aangevraagd dient te worden.


201.2053 Deel accepteren nieuw contract (volmacht)

Deze functie dient om de premie te berekenen en om op basis van de variabelen te toetsen of het een acceptabel risico betreft. Het resultaat is een contract dat geaccepteerd mag worden of niet geaccepteerd mag worden. Als het contract geaccepteerd mag worden is het resultaat de juiste premie, voorwaarden en clausules. Als het contract niet geaccepteerd mag worden bevat het resultaat een melding dat het risico niet geaccepteerd mag worden.


203.2015 berekenen premie na prolongatie (volmacht)

Deze functie dient om de premie te berekenen die ontstaat door wijziging van de polis door een prolongatie. Dit kan voor meerdere polissen gelijktijdig aangevraagd worden.
Als het gaat om een (volmacht)pakketpolis wordt deze functie gebruikt om de premie te berekenen van de diverse losse onderdelen. De volmacht moet zelf de totale premie van het pakket bepalen op basis van de onderdeelpremies.
Het resultaat is een prolongatie zonder boekingen en wordt altijd teruggeleverd via de GIM Resultaten Service (0.770.7706) met bijlagesoort 28 (prolongatiebatch volmachten).


0.250.2037 Aanvraag medische waarborgen

De functie aanvraag medische waarborgen kan op twee manieren geïnitieerd worden:

 1. Als productonafhankelijke functie
 2. Als productafhankelijk functie

De functie wordt altijd gestart vanuit de relatie.

ProductId 0
ContextId 250
FunctieId 2037
<Relatiedocument>
 <Relatiemantel>
  <AL/>
  <VP/>
 </Relatiemantel>
</Relatiedocument>

251.2001 Relatiewijziging

Het SIVI Koppelingsprotocol wordt normaal afgelopen, echter de browser wordt niet opgestart. Er wordt wel eerst een sjabloon opgehaald; dit is een standaard sjabloon voor alle 2e Omgevingen, gespecificeerd door SIVI. Dit sjabloon wordt op de SIVI-website beschikbaar gesteld. De gegevens worden vervolgens in de doeFunctie meegegeven en verder verwerkt bij de 2e Omgeving. De 2e Omgeving geeft direct een resultaat met statuscode ‘compleet’, ook indien gegevens ontbreken. Hierbij wordt het hele sjabloon ongewijzigd retour gegeven. Foutmeldingen op het bericht kunnen niet via het SIVI Koppelingsprotocol worden geretourneerd; dit moet op de traditionele manier, namelijk per telefoon, fax of papier. Het initiatief ligt bij de 2e Omgeving.

De 1e Omgeving moet aan de hand van het register bepalen of een 2e Omgeving de wijziging in persoonsgegevens via het SIVI Koppelingsprotocol wil binnenkrijgen. Het bericht kan niet via meerdere kanalen binnenkomen.

De 2e Omgeving bepaalt zelf welke acties worden genomen naar aanleiding van de wijziging. Indien voor deze acties echter extra gegevens nodig zijn, moet de 2e Omgeving deze gegevens buiten de transactie om opvragen, bijvoorbeeld via telefoon of op papier.

Het resultaat is nooit een URL en/of ProcesId; de browser mag bij deze transactie niet worden opgestart. De 2e Omgeving geeft direct een resultaat terug met daarin de ontvangen gegevens en een status ‘compleet’, zonder foutmeldingen. Dit geeft aan dat de mutatie is ontvangen en wordt verwerkt. Wanneer fouten worden geconstateerd of er zijn meer gegevens nodig, handelt de 2e Omgeving dit op de traditionele manier af.


0.421.1000 Clausules opvragen (volmacht)

Met deze functie worden bij de volmachtgever clausules opgehaald. De browser wordt niet opgestart. Met de functie worden alle clausules van een aanbieder op basis van POR-code in één keer als platte tekst opgevraagd.
Schematisch:

<Clausules>
 <CL>
  <CL_VOLGNUM>...</CL_VOLGNUM>
  <CL_CLAUSNR>...</CL_CLAUSNR>
  <CL_VERSIEC>...</CL_VERSIEC>
  <CL_CLAUSOM>...</CL_CLAUSOM>
  <CL_CLAUTXT>...</CL_CLAUTXT>
 </CL>
 <CL> 
  ... 
  ...
 </CL>
 <CL>
  ... 
  ... 
 </CL>
</Clausules>

Elke clausule heeft een uniek nummer. Daarnaast kent elke clausule een versienummer. Hiermee kan gecontroleerd worden of er clausules zijn aangepast. In de clausuletekst kunnen variabelen voorkomen. Deze variabelen zijn herkenbaar aan een %-teken ervoor en erachter. De variabele zelf is opgenomen als AFD-label. De notatie is als XPATH opgenomen.


0.422.1000 Voorwaarden opvragen (volmacht)

Met deze functie worden bij de volmachtgever voorwaarden opgehaald. De browser wordt niet opgestart en de functie werkt analoog aan de functie Clausules opvragen.
Opvragen gebeurt per 2e Omgeving op basis van POR-code. In het antwoordbericht worden alle voorwaarden van de betreffende 2e Omgeving geretourneerd, onafhankelijk van het product of productgroep.
Schematisch:

Voorwaarden>
 <VW>
  <VW_VOLGNUM>...</VW_VOLGNUM>
  <VW_VRWNR>...</VW_VRWNR>
  <VW_VRWVERS>...</VW_VRWVERS>
  <VW_VRWOM>...</VW_VRWOM>
 </VW>
 <VW>
  ...
  ...
 </VW>
</Voorwaarden>

Elke voorwaarde heeft een uniek nummer. Dit unieke nummer zal bestaan uit de POR-code van de 2e Omgeving, gevolgd door het voorwaardennummer van de 2e Omgeving. Daardoor ontstaat een unieke sleutel. Verder kent elke voorwaarde een versienummer. Hiermee kan gecontroleerd worden of er voorwaarden zijn aangepast.


502.2000 Opvragen bewijs van dekking

De browser wordt altijd opgestart bij deze functie en om de functie correct af te sluiten wordt een ProcesId verstuurd waarna de cliëntapplicatie naar het resultaat kan ‘pollen’.

Het resultaat kan zijn:

 • Processtatus ‘incompleet’ (geen dekkingsbevestiging aangemaakt)
 • Processtatus ‘compleet’ (dekkingsbewijs aangemaakt).

Deze laatste eventueel met een dekkingsbevestiging in de vorm van een bijlage (bijvoorbeeld PDF).
Het resultaat moet in ieder geval identificerende gegevens bevatten en de op het extranet ingevulde of aangepaste gegevens.


510.2000 Opvoeren schademelding

Processtatus van het resultaat kan zijn:

 • Processtatus ‘incompleet’
  De 1e Omgeving heeft de invoer afgebroken en de tot dan ingetoetste gegevens worden teruggevoerd naar het administratiepakket en kunnen daar worden opgeslagen voor later gebruik.
 • Processtatus ‘compleet’

De schademelding is volledig ingevoerd en bevat geen fouten. De melding is ontvangen door de 2e Omgeving en wordt in behandeling genomen. Alle ingetoetste en aangevulde gegevens worden teruggevoerd naar het administratie pakket.


510.2001 Wijzigen schademelding

Processtatus van het resultaat kan zijn:

 • Processtatus ‘incompleet’
  De 1e Omgeving heeft de invoer afgebroken en de tot dan ingetoetste gegevens worden teruggevoerd naar het administratiepakket en kunnen daar worden opgeslagen voor later gebruik.
 • Processtatus ‘compleet’
  De aanvulling is volledig ingevoerd en bevat geen fouten. De aanvulling is ontvangen door de 2e Omgeving en wordt in behandeling genomen. Alle ingetoetste en aangevulde gegevens worden teruggevoerd naar het administratie pakket.

Inhoud van het resultaat bevat minimaal de volgende elementen:

 • Berichtfunctie (AL_FUNCTIE = 02)
 • Schadenummer Maatschappij (SD_SCHNRVM)

Bijlagen bij resultaat: het resultaat mag geen bijlage bevatten.


510.2041 Overdracht schadebehandeling (volmacht)

Deze functie dient om de schadebehandeling over te dragen van volmacht naar volmachtgever. Met deze functie wordt het schadedossier gecommuniceerd (SD). De browser wordt bij deze functie opgestart.

ProductId “product-id” (door de volmachtgever te bepalen)
ContextId 510 (Schademelding)
FunctieId 2041 (Overdracht schadebehandeling).

Dit is een productafhankelijke functie. Het sjabloon dient dan ook productgericht ingericht te worden.
Schematisch:

<Schadedocument>
 <AL>
  <AL_FUNCTIE>01</AL_FUNCTIE>
 </AL>
 <SD>
  <SD_NUMMER>...</SD_NUMMER>
   <IC>incident</IC> 
   <PP>polis</PP>
 </SD>	
</Schadedocument>

Processtatus van het resultaat kan zijn:

 • Processtatus ‘incompleet’
  De melding is niet correct dus niet verwerkt.
 • Processtatus ‘compleet’
  De melding is in goede orde ontvangen.

Inhoud van het resultaat bevat minimaal de volgende elementen:

 • Berichtfunctie (AL_FUNCTIE = 01)

0.511.2027 Status schadedossier (sluiten/heropenen)

Functie waarmee de Volmachtgever aan de Volmacht de status van een schadedossier doorgeeft.
Het resultaat is beschikbaar via de GIM-Resultatenservice met “ophalen overzicht voortgangsmeldingen (0.700.7007)” en vervolgens met “ophalen resultaten (0.701.7800).
Schematisch:

<Schadedocument>
 <AL>
  <AL_FUNCTIE>09</AL_FUNCTIE>	
 </AL>
 <SD>
  <SD_NUMMER>...</SD_NUMMER>
  <XG>
   <XG_STATUS>17</XG_STATUS>
  </XG>
 </SD>
</Schadedocument>

XG_STATUS kan de waarde 17=gesloten of 1=open hebben.


0.511.2042 Opdracht tot uitkeren en reserveren (volmacht)

Functie waarmee de volmachtgever die een schade behandelt, een opdracht geeft tot betalen en/of reserveren van een (rest)schadebedrag.

 • Dit is een productonafhankelijk GIM-resultaatbericht.
 • Het bericht wordt via de GIM-Resultaten Service klaar gezet voor de volmacht.
 • De entiteit Opdracht (OC) komt 1x tot 2x voor:
  • Opdracht tot betalen
  • Opdracht tot reserveren
 • Het GIM-Resultaatbericht bevat de volgende gegevens:
ProductId “product-id” (door de volmachtgever te bepalen)
ContextId 511 (schade)
FunctieId 2042 (opdracht tot uitkeren en reserveren)
 • AL_FUNCTIE bevat waarde 19, Opdracht.

Schematisch:

<Schadedocument>
 <AL>
  <AL_FUNCTIE>19</AL_FUNCTIE>
 </AL>
 <SD>
  <SD_NUMMER>...</SD_NUMMER>
  <OC>  		
   <OC_TYPEOC>00042</OC_TYPEOC>	 Opdracht tot uitkeren
   <UK> 
    <BG>
     <RN>...</RN> 
    </BG>
   </UK>
  </OC>		
  <OC>					
   <OC_TYPEOC>00043</OC_TYPEOC>	 Opdracht tot reserveren
   <UK>...</UK>
  </OC>			
 </SD>
</Schadedocument>

NB: sluiten of heropenen van het dossier dient te gebeuren door een separaat bericht.


xxx.2028 Nazenden bijlagen

De browser wordt bij deze functie niet opgestart en het extranet geeft direct een resultaat terug.
Dat kan zijn:

 • Processtatus ‘incompleet’, met foutmeldingen
 • Processtatus ‘compleet’, zonder foutmeldingen

Er vindt dus geen ‘polling’ plaats.

ProductId, ContextId en FunctieId worden als volgt gevuld:

 • ProductId
  kan door de 2e Omgeving zelf worden bepaald
 • ContextId
  is afhankelijk van het proces waarbinnen de functie gebruik dient te worden:
101 Offerte (zonder GUI)
151 Deelnemer (zonder GUI)
153 Groep Deelnemer (zonder GUI)
201 Contract (zonder GUI)
251 Relatie (zonder GUI)
511 Schademelding (zonder GUI)
 • FunctieId
  2028

Nazenden van een bijlage kan alleen op verzoek van een eerdere transactie worden gehanteerd. ProductId en ContextId zijn gelijk aan de ProductId en ContextId van de browserloze transactie waarin het betreffende document oorspronkelijk gevraagd werd.
Indien in deze functie een fout wordt geconstateerd, wordt dit door middel van een melding in een direct resultaat met processtatus ‘incompleet’ aan de initiator kenbaar gemaakt.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie