การขาย POS คือหน้าหลักที่จะให้งานของการขาย โดยจะจะเรียงบทตั้งแต่ เปิดร้านไปจนถึงปิดร้าน ตามหัวข้อดั้งนี้