1. เข้าหน้า รายจ่าย
  2. เลือก จัดการกลุ่มรายจ่าย
  3. เลือก เพิ่มกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น ค่าเดินทาง)
  4. เลือก + สร้างประเภทรายจ่ายย่อย+
  5. เลือก + Add Expenese
  6. เลือก Group ละ Sub-Group (เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ท) ใส่จำนวนเงิน กดปุ่ม Save