แก้ไข ชื่อ/ราคา Group

  1. เข้าที่
  2. เลื่อนเม้าท์ไปทางขวาของชื่อ เลือก Edit Group ที่ต้องการแก้ไข
  3. ตั้งชื่อ Group ที่แก้ไข และกด Save

แก้ไข ชื่อ/ราคา Item

  1. เข้าที่ ผู้จัดการ เลือก เมนู
  2. เลือกกลุ่มสินค้า และ คลิกเลือกชื่อรายการสินค้าที่ต้องการแก้ไข
  3. กด Edit และกด Save