1. กด EDIT จากแถบด้านขวา กรอกข้อมูลบริษัท แล้วบันทึก2. เลือก Receipts3. เลือกวันที่ และ เลือกใบเสร็จที่ต้องกาาร (หากใบเสร็จไม่ปรากฏ ให้กดรีโหลด 1 ครั้ง)

หมายเหตุ:เมื่อเมื่อมีการชำระเงินในระบบแล้ว ใบเสร็จจะอัพโหลดเข้ามาในหัวข้อ Receipts อัตโนมัติ


4. ใส่ข้อมูลลูกค้าในแถบ ข้อมูลลูกค้า(ด้านขวามือ) แล้วกด Submit5. หลังจากเสร็จ เลือกบิลที่เพิ่งสร้างแล้วกด download เพื่อพิมพ์กำกับภาษีใบเต็มรูปแบบ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ต้นฉบับตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี สำเนา