หลังจากการขาย เสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือกปุ่ม และเลือกปุ่ม
เลือกชนิดรายงาน ตามจำนวนที่ต้องการ

  • Income : พิมพ์รายงาน ภาพรวมยอดขายทั้งวัน
  • Income + Detail : พิมพ์รายงาน ภาพรวมยอดขายทั้งวัน และรายละเอียดแต่ละบิล
  • Product : พิมพ์รายงาน แสดงรายการสินค้าที่ละรายการที่ขายได้ ตามกลุ่ม
  • Void : พิมพ์รายงาน รายการสินค้า Void Items ของทั้งวัน
  • Open Menu : พิมพ์รายงาน Open Menu ที่สร้างขึ้นโดย Item Open menu ซึ่งจะแสดงชื่อ และราคา