Utvidelse:

 • Årsak til godkjennelse/ikke-godkjenning lagres nå også på ordrelinjer for spesialprodukter (tidligere kun malbaserte)
 • flere felter for import av produkt: ^
  DisableRequirePreview = skru av krev lest korrektur, HelpText = hjelpetekst for produktet,
  AutostartWorkflow = automatisk start av workflow, ProducerID = brukerID – nummeret på brukeren som skal være produksjonsansvarlig.
  IMPORTFILER: https://impleo.zendesk.com/hc/no/articles/115010215727-Import-files-for-products-users-departments-and-companies
 • Flere felter i ordre-rapporter (ordre-godkjenner + evt godkjennings-tekst/kommentar)
 • Startet på firma-administrasjon for firma-administrator på Min profil
 • Varenummer vises nå under produktnavnet på ordrehistorikken under «Min profil»

Ny modul: Edipost

Endring funksjonalitet:

 • For pålogging ved hjelp av URL-parametere ?user=***&pw=****, så vil denne nå være sesjonsbasert og går ut etter en dag. Det vil si at hvis vindu stenges ned vil man automatisk være logget ut.

Bugfix

 • Indikasjon på at fil lastes opp med en gang for spesialprodukter
 • Det var umulig å laste opp fil til spesialprodukt etter at man hadde forsøkt laste opp ugyldig filformat
 • Godkjenning av ordre (hvor det lå flere til godkjenning) så var det kun første i listen som fikk med seg godkjenningstekst.
 • fiks av import av firma (feil ved import av poststed)…
 • I responsive vises nå «bruk samme adresse for faktura som levering» (på samme måte som vanlig)
 • Breadcrumb vises ved direkte link til produktet

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Extension:

 • Reason for approval / disapproval is now also stored on line items for custom products (formerly template files only)
 • Multiple fields for import of product:

DisableRequirePreview = Disable Required preview, HelpText = Help text for the product,
AutostartWorkflow = Automatic start of workflow, ProducerID = UserID – The number of the user who will be production manager.
IMPORT FILES:https://impleo.zendesk.com/knowledge/articles/115010215727/no?brand_id=959796&return_to=%2Fhc%2Fno%2Farticles%2F115010215727

 • Multiple fields in order reports (order approvals + possibly authentication text / comment)
 • Started at Company Administration for Company Administrator on “My Profile”.
 • Item number is now displayed under the product name of the order history under “My Profile”

New module: Edipost

Functionality:

 • For login using URL parameters ?User = *** & pw = ****, this will now be session-based and expires after a day. That is, if your window closes you will automatically be logged out.

Bugfix

 • Indicates that a file is uploaded once for special products
 • It was impossible to upload file to custom product after attempting to upload invalid format
 • Approval of order (where there was more than one approver ), only the first in the list received approval text.
 • Fix of import of company (incorrect import of postal)
 • In responsive appears now “use the same address for invoice as delivery” (as usual)
 • Breadcrumb is displayed by direct link to the product

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar