• Variabel-felt av type «Vedlegg» fungerer nå i responsive
• VariabelDataMerge i responsive har nå «last ned eksempel-fil» på samme måte som i vanlig GUI
• De store visningsbildene hadde en bug i at det ble lukket hvis man klikket på f.eks side 2. Dette er nå løst og har også korrekt visning for «ekstra produktbilder»
• Relaterte produkter er utvidet i responsive, og vises i tilpass-steget (nederst på siden).
• Det er også mulig å ha et spesialprodukt som relatert produkt (i responsive)
• Det er mulig å skjule produkter slik at de KUN er tilgjengelig som relaterte produkter.
• «Strek» er tilgjengelig som ny felttype for malbaserte produkter
• Min profil har nå aktuelt flagg vist før valgt språk.
• Laste opp logo til skin
• Krysse av for at et gitt produkt KUN er tilgjengelig som relatert produkt
• “Popup” for relaterte produkter
• Fulltext: gjør det mulig å separere teksten i produktbeskrivelse.
Du kan skrive kort om produktet og bryte av med $Fulltext$ for så skrive mer utdypende informasjon som kun vises inne i produktet.

BugFix
• Bugfix: Produkter som er valgt ikke mulig å bestille, men som er sendt på mail er nå sperret for re-bestilling fra ordrehistorikk
• Produkter kan velges bare kan være tilgjengelig som relaterte produkter og IKKE være tilgjengelig på andre måter
• Endringer i markup på kategori-/produktlistene for å tillate mer inline html i beskrivelse (beskrivelsesfeltet er ikke innenfor link-tag)
• Innebygget funksjonalitet for «Cookie-samtykke» (styres på konfigurasjon)

__________________________________________________________________________________________________________________

 • Variable field of type “Attachment” now works in responsive
 • VariableDataMerge in responsive now has “Download Example File” in the same way as in the usual GUI
 • The large display images had a bug that it was closed if you clicked for example page 2. This is now resolved and also has the correct view for “additional product images”
 • Related products are expanded in responsive and appear in the customization step (bottom of page).
 • It is also possible to have a special product as a related product (in responsive)
 • It is possible to hide products so that they are ONLY available as related products.
 • “Line” is available as a new field type for template-based products
 • My profile now has the current flag displayed before the selected language.
 • Upload logo to skin
 • Tick to ensure that a given product is ONLY available as a related product
 • “Popup” for related products
 • Full text: allows to separate the text in the product description.
 • You can write a brief about the product and break with $ Fulltext $ to write more detailed information that appears only inside the product.

BugFix
• Bugfix: Products that are not selected to be ordered but sent by mail are now blocked for re-ordering from order history
• Products can only be available as related products and NOT available in other ways
• Changes in markup on category / product lists to allow more inline html in description (description field is not within link tag)
• Built-in functionality for “Cookie consent” (controlled by configuration)

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar