Het is mogelijk om voor alle shops dezelfde winkelwagen of productlijsten te gebruiken.
Het delen van productlijsten is niet gebonden aan een target shop, een lijst kan met elke webshop gedeeld worden.
Het delen van de winkelwagen gebeurt tussen target shops.

De volgende 2 opties zijn mogelijk:

  1. Winkelwagen delen
    Met deze optie kan worden ingesteld dat de basisshop en alle targetshops van dezelfde winkelwagen gebruik maken.
    Het is mogelijk om voor alle shops dezelfde winkelwagen te gebruiken.
    Klanten kunnen dan van de ene shop naar de andere shop gaan en in beiden wat bestellen, alle producten komen dan toch in de zelfde winkelwagen terecht.
  2. Productlijsten delen
    Maak een geheime sleutel aan waarmee productlijsten tussen verschillen webwinkels gedeeld kunnen worden.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Stel een vraag aan support

Post Comment