400 ECO-Mode
Aktivering av funktion.
Värmeåtervinningsrotorn (VVX) börvärde är lika med inställt temperaturbörvärde i aktuellt driftläge och eftervärmen får nytt temperaturbörvärde enligt parameter 401.
Temperaturbörvärdet för eftervärmen kan aldrig vara högre än värmeåtervinningens temperaturbörvärde.

401 Börvärde ECO
Fast börvärde för eftervärmen.

410 Varmstart temperatur
Varmstart när uteluften är lägre än inställt värde.

411 Varmstart tid
Startfördröjning av tilluftsfläkt och blockering av internt elbatteri, övertryckstimer och forcerad timer under inställd tid när temperaturen understiger värdet i parameter 410.
Alltid varmstart på minst 30 sekunder oavsett temperatur och tid.

420 Brandfunktion
Funktionen aktiveras när slutningen mellan plint 9 och 10 bryts.

Valbar i fyra lägen:

 1. Tilluftsfläkt stopp, frånluftsfläkt stopp. Spjäll stänger. Värme* och kylutgångar av.
 2. Tilluftsfläkt stopp, frånluftsfläkt 100 procent. Spjäll öppnar. Värme* och kylutgångar av.
 3. Tilluftsfläkt 100 procent, frånluftsfläkt stopp. Spjäll öppnar. Värme* och kylutgångar av.
 4. Tilluftsfläkt 100 procent, frånluftsfläkt 100 procent. Spjäll öppnar. Värme* och kylutgångar av.

*Värmeutgång 100 procent vid vattenbatteri.

430 Kylforcering
Aktivering av funktion.
Kapacitetsökning av fläktar vid kylbehov.

431 Kylforceringsökning
Vid styrsignal kyla ökar kapaciteten för tilluftsfläkt och frånluftsfläkt i aktuellt driftläge i % av styrsignalen med inställt värde i parametern.

435 Kylåtervinning
Aktivering av funktion.

436 Kylåtervinning difftemp
Den roterande värmeväxlaren startar när frånluftstemperaturen är lägre än uteluftstemperaturen – inställt värde i parametern och kylsignal överstiger 10 procent.

440 Frikyla via uteluft
Aktivering av funktion.
Funktionen innebär att när villkoren för parametrar 441 och 442 är uppfyllda får tilluften nytt börvärde som är lika med minbegränsning enligt parameter 262.

441 Frikyla vid uteluftstemperatur
Frikyla tillåten vid utetemperatur högre än inställt värde.

442 Frikyla vid frånluftstemperatur
Starttemperatur av frikyla när frånluftstemperaturen överstiger inställt värde.

450 Avfrostning
Aktivering av funktion.
Aggregatet avfrostar under avfrostningstid parameter 452 med jämna avfrostningsintervaller parameter 453 om uteluftenstemperaturen är lägre än inställt värde parameter 451.
Funktionen innebär att tilluftsfläkt går i 20% och värmeväxlare (rotor) går på 78% styrsignal samt att frånluftsfläkten går i minst 50% samt ev förvärme är på.
Indikeras med att alla tre symboler visas .

451 Avfrostning start vid Utetemp
Avfrostning Start vid utetemperatur.

452 Avfrostningstid
Avfrostning tid i minuter.

453 Avfrostningsintervall
Avfrostning intervall i minuter.

454 VVX Kontroll
Aktivering av funktion.
Funktionen innebär att om värmeväxlaren (rotor) stannar görs 3 försök att starta den igen innan larm utgår.

Vid plusgrader blir styrsignal till värmeväxlaren och tilluftsfläkten 0 under 2 minuter, frånluftsfläkten fortsätter efter inställt värde.
Sedan testas värmeväxlaren i 1 minut, om värmeväxlaren börjar ge signal igen återgår aggregatet till vanlig drift..

Vid minusgrader ute så antas det att värmeväxlaren frusit fast.
Då blir styrsignal till värmeväxlaren och tilluftsfläkten 0 under 10 minuter, frånluftsfläkten går med minst 50.%
Sedan testas värmeväxlaren i 1 minut, om värmeväxlaren börjar ge signal igen görs en avfrostning på 30 minuter innan aggregatet återgår till vanlig drift.

455 Vinterdrift
Aktivering av funktion.
Vinter drift innebär att vid en viss utetemperatur justeras fläktarnas kapacitet och rotorns fuktåtervinning reduceras.
Vid lägre temperatur på uteluften än inställd starttemperatur börjar fläktjustering och har full justering vid 10°C lägre temperatur än starttemperaturen.
Fuktreducering rotor innebär att rotorn återvinner mindre fukt och problem med kondens på fönster och andra kalla ytor minskas, dock minskas verkningsgraden något.

456 Vinterdrift Starttemperatur
Vinterdrift startar vid utetemperatur lägre än inställt värde.

457 Vinterdrift Fläkt Tilluft
Max fläktjustering tilluft.

458 Vinterdrift Fläkt Frånluft
Max fläktjustering frånluft.

459 Vinterdrift Fuktreducering Rotor
Justerar rotorns fuktåtervinning.
Vid fuktreducering är lämpligt värde 60%.

460 Övertryckstimer (Braskamintimer)
Tilluftsfläkten går i 80% och frånluftsfläkt går i 20% kapacitet i under den tid som är ställd i parametern.
Återgår efter inställd tid till föregående driftläge.

461 Forceringstimer
Driftläge forcering aktivt under inställd tid i parametern.
Återgår efter inställd tid till föregående driftläge.

465 Närvaro, Frånslagsfördröjning
Aktivering av funktion.
När närvarogivaren (tillbehör) registrerar närvaro på aktuell extern ingång ändrar aggregatet till det driftläget.
Återgår tid inställt driftläge efter inställd tid.
Går att överstyra med panel och övriga externa ingångar till ett högre driftläge.

466 Närvaro, Driftläge
Minsta driftläge när närvaro registrerats.

467 Närvaro, Driftläge Återgång
Driftlägesåtergång efter närvaro ej registrerats.

470-472 Prioordning
Driftläge:

 • Brandfunktion, plint 9 & 10 öppen.
 • Stop, plint 7 & 8 öppen.
 • Forcerad, plint 1 & 4 sluten.
 • Komfort, plint 1 & 3 sluten.
 • Spar, plint 1 & 2 sluten.
 • Display.

Om prioordning, parameter 470-472, ställs i läge “Prio” gäller ordningen enligt ovan om fler ingångar är aktiva.
Om prioordning, parameter 470-472, ställs i läge “Sista input” gäller sista kommandot tills nästa kommando.

Om parameter 470 är “Prio” ställs automatiskt parameter 471-472 också till “Prio” och blir dolda i manöverpanelen.

A70T med spiskåpa 251 ska “Sista input” väljas.
A70T med spiskåpa 392 ska “Prio” väljas.
A70T med spiskåpa Monolit ska “Prio” väljas.

475 Motortyp

 • Induktionsmotor.
 • Stegmotor.
 • Stegmotor RS Nema17.
 • Stegmotor RS Nema24.

476 Stegmotor RS Max varvtal
Motorns maxvarvtal.

477 Stegmotor RS Strömstyrka
Motorns styrka.

478 Stegmotor RS Riktning
Motorn riktning.

480 Nödläge
Nödläge:

 • Tilluftfläkt = Av.
 • Frånluftfläkt = På (kapacitet efter fabriksinställningar på resp. driftläge i %).
 • Rotor = På.
 • Internt elbatteri = Av.
 • Vid vattenbatteri = Normal reglering.

482 Motionskörning
Motionskörning av rotor. Rotor kör 1 minut klockan 12:00 och 24:00 om rotorn stått still mer än 3 timmar.

490 EvoCool, Förreglingsdiff
Förreglingstemperatur av EvoCool om utetemperatur är lägre än befuktad frånluft för att förhindra kondensutfällning.

491 EvoCool, Kylsignal, Fördröjd
Fördröjning av kylsignal, plint 37.

492 EvoCool, Tidpunkt, Torkning
Tidpunkt på dygnet när torkning av befuktningsdynan sker.
Torktiden är ca en timme beroende på ingående tillstånd.
(I senare delen av torktiden är kyleffekten låg eller ingen.)

495 EvoCool, RF Hysteres
Hur lågt man tillåter fukthalten sjunka under toppvärdet i kylmodulen.
Högre tal ger lägre vattenförbrukning men något lägre kyleffekt.

496 EvoCool, Tid under hysteres
Tid fukthalten ska vara under värdet i parameter 495.

497 EvoCool, Första befuktningstid
För att genombefukta kylmodulen första ggr vid kylbehov.

498 EvoCool, Befuktningstid
Tid för att behålla fukthalt i kylmodulen.

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.