Payment Type ตั้งค่าการจ่ายเงิน (Package 890+)

ใช้สำหรับบ่งบอกชนิดรายได้ของบิลๆนั้น เช่น Cash, Visa, Coupon AIS, หรือ Complementary ต่างๆ

  1. เลือก Add New
  2. ใส่ชนิดรายการจายที่ต้องการ
  3. หากเป็นบัตร เครดิต ให้กาเครื่องหมาย Card ด้วย