1.กดReceipts

2.เลือกวันที่ แล้วกดSummary Invoices(ABB)ตัวอย่าง