APLIKACJA „Rouletronic” – POSTANOWIENIA LICENCYJNE.

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią wiążącą umowę zawartą pomiędzy panem Arturem Wojtaszkiem, dalej zwanym: „Licencjodawcą” a każdą osobą, która korzysta, instaluje, pobiera lub dokonuje innej operacji dotyczącej aplikacji Rouletronic, zwaną dalej: „Aplikacją”. Klikając przycisk „akceptuj” lub rozpoczynając korzystanie z Aplikacji, zgadzasz się na postanowienia umowne opisane poniżej i zobowiązujesz do ich przestrzegania.

[PODMIOTY UPRAWNIONE]

Licencja dotycząca korzystania z Aplikacji udzielana jest wyłącznie na rzecz Klientów Licencjodawcy (zwanych dalej „Klientem” lub „Klientami”) tzn. podmiotów rozumianych jako osoby fizyczne lub osoby prawne, które zawarły odpłatną umowę o świadczenie usług z Licencjodawcą, umożliwiającą korzystanie z Aplikacji (zwaną dalej: „Umową”) lub którym Licencjodawca wyraźnie umożliwił korzystanie z Aplikacji w ramach dostępu testowego.

Jeżeli nie jesteś stroną Umowy lub nie otrzymałeś prawa do korzystania z Aplikacji w ramach dostępu testowego, lub przyznany Ci okres testowy upłynął, nie jesteś uprawniony do korzystania z Aplikacji.

Oznacza to, że w takim przypadku jakakolwiek licencja nie jest Ci udzielana i nie masz prawa do używania Aplikacji, jak również nie jesteś uprawniony w żadnym zakresie do kopiowania, rozpowszechniania, wgrywania, instalowania, modyfikowania, badania kodu źródłowego, dekompilowania lub wykonywania innych operacji w ramach Aplikacji. Masz obowiązek niezwłocznego usunięcia Aplikacji.

[OŚWIADCZENIA]
Licencjodawca oświadcza, że wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Aplikacji przysługują Licencjodawcy i jest on uprawniony do zawarcia i wykonania postanowień niniejszej umowy licencyjnej.

Licencjodawca oświadcza, że zawarcie ani wykonanie postanowień niniejszej umowy licencyjnej, w tym korzystanie z Aplikacji przez Klienta, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, ani jakichkolwiek umów zawartych przez Licencjodawcę z osobami trzecimi.

Wszelkie prawa majątkowe do Aplikacji oraz wszelkie prawa związane z Aplikacją (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Licencjodawcy.

[ZAKRES LICENCJI]
Wraz z zawarciem Umowy pomiędzy Licencjodawcą a Klientem lub uzyskaniem przez Klienta od Licencjodawcy wyraźnej zgody na korzystanie z Aplikacji w ramach dostępu testowego, Licencjodawca udziela Klientowi, a Klient otrzymuje niewyłączną, nieprzenoszalną, nieograniczoną terytorialnie licencję uprawniającą do korzystania z Aplikacji, na następujących polach eksploatacji: instalowania Aplikacji na jednym urządzeniu Klienta – komputerze, telefonie, tablecie lub innym podobnego rodzaju, chyba że Klient wykupi licencje na kilka urządzeń Klienta, wykorzystywania w procesie automatyzowania gry w kasynie online.

Strony ustalają, że licencja, o której mowa powyżej, obejmuje zarówno te elementy Aplikacji, które stanowią program komputerowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288), jak również inne elementy Aplikacji, niestanowiące programu komputerowego, takie jak elementy graficzne, opisy, layout, ikony czy też menu.

W związku z uzyskaniem licencji Klient zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony Aplikacji przed kopiowaniem i użytkowaniem przez nieupoważnione osoby.

Kod źródłowy Aplikacji stanowi i zawiera informacje poufne Licencjodawcy. Klient zobowiązuje się nie dokonywać czynności w celu poznania kodu źródłowego Aplikacji, w szczególności nie: odtwarzać, dekompilować lub dezasemblerować, uzyskiwać lub zmieniać kodu źródłowego, używać go w całości lub w części do innych celów użytkowych lub edukacyjnych.

[OBOWIĄZKI KLIENTA]
Klient zobowiązuje się: nie wynajmować, nie oddawać w leasing, nie udzielać licencji, nie prowadzić dystrybucji, nie dokonywać transferu, nie udostępniać nieodpłatnie, nie kopiować w celu dalszej odsprzedaży, nie reprodukować, nie modyfikować bądź nie dzielić się Aplikacją oraz wszelkimi materiałami (jak np. dokumentacja dotycząca Aplikacji) i prawami związanymi z Aplikacją (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie).

Klient zobowiązuje się do użytkowania Aplikacji oraz wszelkich materiałów (jak np. dokumentacja dotycząca Aplikacji) i praw związanych z Aplikacją (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) zgodnie z niniejszą umową licencyjną oraz Umową.

Klient nie ma prawa do wprowadzania jakichkolwiek zmian, poprawek, modyfikacji w Aplikacji oraz wszelkich materiałach (jak np. dokumentacja dotycząca Aplikacji) i prawach związanych z Aplikacją (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie.

Klient nie ma prawa dokonywania lub umożliwiania dokonywania kopii Aplikacji oraz wszelkich materiałów (jak np. dokumentacja dotycząca Aplikacji) i praw związanych z Aplikacją (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie), chyba, że jest to wyraźnie dozwolone przez niniejszą umowę licencyjną lub Umowę albo prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia.

Aplikacja może być wykorzystywana przez Klienta wyłącznie na urządzeniu, w ramach którego Klient wprowadził klucz udostępniony mu po zawarciu Umowy lub otrzymany w ramach dostępu testowego. W przypadku zamiaru zmiany urządzenia, należy skontaktować się z Licencjodawcą.

[PŁATNOŚCI]
Udzielenie licencji następuje odpłatnie, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi płatności wskazanymi w Umowie lub nieodpłatnie, w związku z udzieleniem dostępu testowego.

Licencja, o której mowa w niniejszej umowie, udzielona jest na okres:
korzystania z Aplikacji zgodnie z wybranym przez Klienta modelem subskrypcyjnym, stosownie do postanowień Umowy albo
dostępu testowego, który wynosi 14 dni, chyba że Licencjodawca wyraźnie wskazał dłuższy okres dostępu testowego.

Po upływie okresu wskazanego powyżej licencja wygasa, a w celu dalszego korzystania z Aplikacji i odnowienia licencji konieczne jest wykupienie subskrypcji na kolejny okres, zgodnie z dostępnymi w ofercie Licencjodawcy modelami subskrypcyjnymi i postanowieniami Umowy.

W czasie dostępu testowego Klient ma prawo do używania Aplikacji w celu oceny jej działania. Każdy Klient może skorzystać z dostępu testowego tylko jeden raz. Dostęp testowy trwa nieprzerwanie przez 14 dni kalendarzowych od dnia pierwszego zalogowania się przez Klienta do Aplikacji. Za korzystanie z Aplikacji w czasie dostępu testowego Klient nie jest zobowiązany do ponoszenia na rzecz Licencjodawcy jakichkolwiek opłat, a Licencjodawca jest zwolniony z odpowiedzialności za niedziałanie lub nieprawidłowe działanie Aplikacji, chyba że przepisy prawa uniemożliwiają wyłączenie takiej odpowiedzialności.

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ]
Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, Klient jest zobowiązany do zweryfikowania, czy dane kasyno online, z którego usług Klient korzysta, nie wyłącza lub nie ogranicza (zwłaszcza w regulaminie, warunkach korzystania lub w innych regulacjach) możliwości korzystania z oprogramowania automatyzującego grę lub innego oprogramowania o funkcjonalnościach takich, jak Aplikacja. W razie istnienia wyłączeń lub ograniczeń, Klient nie ma prawa wykorzystywania Aplikacji. Klient jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za nienależyte wykonanie zobowiązań Klienta w tym zakresie lub szkody spowodowane takim działaniem.

Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za decyzje podejmowane z wykorzystaniem Aplikacji. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty finansowe wynikające z korzystania przez Klienta z Aplikacji.

Licencjodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody związane z nieprawidłowym działaniem (z powodu błędu w kodzie źródłowym) lub niedziałaniem Aplikacji. Maksymalna odpowiedzialność Licencjodawcy za szkody jest ograniczona do wielkości wynagrodzenia zapłaconego przez Klienta na rzecz Licencjodawcy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed szkodą. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody rzeczywiste, a jego odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Nie dotyczy to przypadku, gdy przepisy prawa uniemożliwiają wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
Do postanowień niniejszej licencji stosuje się prawo polskie.

Wszelkie spory związane z postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej rozstrzygane będą przez polski sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Licencjodawcy, chyba że przepisy prawa uniemożliwiają zastrzeżenie takiej właściwości sądu.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską wersją językową tej umowy, a wersją niniejszej umowy w innym języku niż polski, wiążąca będzie wersja polska.

W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

Revision: 3

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment