Przyciskiem tym uruchamiamy procedurę ustawiającą punkt powrotu kursora. Jest to punkt na ekranie, gdzie po skończeniu pracy funkcji „AutoMat” (po obstawianiu liczb) powróci kursor myszy. Kiedy procedura ustawiania punktu zostanie uruchomiona, czcionka przycisku za nią odpowiedzialnego oraz panele pozycji po prawej stronie przycisku będą pulsowały kolorem jasnozielonym. Żeby ustawić punkt powrotu, trzeba najechać kursorem na interesujący nas punkt na ekranie i kliknąć lewy przycisk myszy. Na przycisku znajdują się dodatkowo dwie ikony:

  • kwadratowa koloru białego, po której kliknięciu kursor myszy znajdzie się w punkcie zdefiniowanym podczas procedury ustawiającej. Klikając ikonę, sprawdzimy czy ustawiony punkt jest w odpowiednim miejscu.
  • okrągła koloru czerwonego lub zielonego. Żeby włączyć lub wyłączyć funkcję powrotu kursora trzeba kliknąć tę ikonę. Jeśli ikona ta ma kolor czerwony, oznacza to, że funkcja jest wyłączona. Jeśli natomiast ikona ma kolor zielony to znak, że funkcja jest aktywna.
Revision: 5

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment