Przyciskiem tym otwieramy okno z listą map stołów ruletek stworzonych modułem „Mapper”. Po wybraniu jednej z dostępnych map środkowy opis przycisku „Kliknij tutaj, aby wybrać kasyno” zmieni się na nazwę wybranego stołu.

W oknie zawierającym listę map dostępnych jest 10 komórek pamięci, w których zapisujemy tworzone mapy w trakcie ich tworzenia modułem „Mapper”. Podczas tworzenia mapy stołu ruletki robione jest zdjęcie stołu, który zobaczymy po najechaniu kursorem myszy na jedną z dostępnych map zamiast niebieskiego okna z opisem „Fotografia”.

Revision: 2

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment