W sekcji tej znajdują się przyciski odpowiedzialne za uruchomienie okien liczb oraz przycisk „Global”, którym otwieramy okno z funkcjami globalnymi – (działającymi dla wszystkich liczb).

Działanie przycisków:

 • „Niskie” – przycisk ten uruchamia okna liczb 0-18 w takiej kolejności, żeby można je było łatwo rozstawić obok siebie za pomocą funkcji dostępnej w systemie Windows. Funkcja ta ustawi okna liczb w kolejności od 0 do 18.
 • „Wysokie” – przycisk ten uruchamia okna liczb 19-36 analogicznie jak w przypadku liczb niskich. Funkcja ta ustawi okna liczb w kolejności od 19 do 36.
 • „Wykres” – przyciski ten we współpracy z polem numerycznym po jego prawej stronie otwiera pojedyncze okno wybranej liczby.

 • „Global” – przycisk ten uruchamia okno ustawień globalnych dla liczb.
  Każda z wybranych w tym oknie funkcji ma zastosowanie do wszystkich liczb.

W przykładzie pokazanym powyżej uruchomilśmy:

 • Linie średnie 100, 250, 2000 na wykresach wszystkich liczb.
 • AutoAverage 500
 • AutoAverage 2000
 • AutoAverage 5000

 • „Panel” – przyciskiem tym uruchamiamy panel do ręcznego wpisywania liczb. Przekazywanie liczb z panelu działa tylko podczas sesji „Live” bądź treningowej.
Revision: 7

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment