Przyciskiem tym uruchamiamy moduł „Modus Operandi” – (łac. sposób działania) .W module tym za pomocą interfejsu graficznego prezentowna jest praca „Monitoringu” oraz „AutoMatu”. Znajdziemy w nim również szereg ustawień oraz parametrów dotyczących automatyzacji gry. Moduł został szczegółowo opisany w rozdziale 7.2. Moduł „Modus Operandi”.

Revision: 2

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment