W panelu menu znajdują się graficzne ikony po kliknięciu których uruchomimy funkcje:

„Otwórz” – po kliknięciu tej ikony otwieramy zapisane wcześniej sesje treningowe lub sesje „Live”. Po kliknięciu zostanie otworzony folder „Sessions”, w którym znajdują się dwa kolejne foldery „Live sessions”, gdzie zapisujemy sesje „Live” oraz „Training sessions”, w którym zapisujemy sesje treningowe. Klikamy folder, który nas interesuje, następnie interesującą nas sesję, po czym klikamy szybko dwa razy lub klikamy „otwórz” lewym przyciskiem myszy.

„Zapisz” – ikoną tą zapisujemy daną sesję. W zależności od tego, z jaką sesją pracujemy (treningowa lub „Live”) po kliknięciu ikony „zapisz” zostaniemy przekierowani do odpowiedniego folderu, gdzie przed zapisem trzeba nadać zapisywanej sesji nazwę lub wybrać już istniejącą i ja nadpisać klikając ikonę lewym przyciskiem myszy.*

„Sesja Live” – ikoną tą uruchamiamy tryb sesji „Live” pod warunkiem, że utworzyliśmy przynajmniej jedną mapę stołu do ruletki modułem „Mapper” w którymś z kasyn w sieci. W przeciwnym wypadku zostaniemy poinformowani, że żadna mapa nie została jeszcze utworzona i platforma wyjdzie z trybu sesji „Live”. Tryb „Live” daję nam możliwość „podłączenia się” pod ruletkę „RNG-(opartą na generatorze liczb losowych)” bądź „Live-(video streaming-realnej ruletki z prawdziwego kasyna)”, identyfikacji wylosowanych liczb, automatycznego rozstawiania żetonów etc.

„Mini Agent” – ikoną tą uruchamiamy moduł „Mini Agent”, który jest zminiaturyzowaną wersją platformy i możemy korzystać z niego, wtedy kiedy nie posiadamy drugiego monitora. Moduł daje nam możliwość kontrolowania wykresu głównego, wykresów serii A i B oraz grup 1-8. W module nie ma możliwości kontrolowania wykresów liczb, więc do ich atakowania trzeba użyć którejś ze strategii automatycznych. Moduł można uruchomić tylko dla sesji „Live”.

„Trening” – ikoną tą uruchamiamy sesję treningową opartą na pliku z rozszerzeniem .std, który jest zapisem sesji „Live” lub treningowej. Platforma wykorzysta z pliku tylko zapisane w nim liczby, zamiast generatora „RNG” co daje możliwość trenowania na tej samej sesji wiele razy w przeciwieństwie do generatora „RNG”, w którym liczby są generowane losowo.

„Trening RNG – ikoną tą uruchamiamy sesję treningową opartą na generatorze liczb losowych „RNG”. W sesji tej liczby są generowane przez komputer.

Do obsługi podstawowych elementów sesji treningowej takich jak start, stop, pauza oraz tempo treningu została przydzielona sekcja obsługi „Trening”, którą znajdziemy na panelu nawigacyjnym głównego okna platformy. Sekcja ta ma zastosowanie zarówno w sesjach treningowych opartych na pliku sesji, jak i generatorze liczb losowych „RNG”.

„Raport” – ikoną tą uruchamiamy okno z wykresem, w którym oznaczone są momenty ataku wykresu głównego oraz ich koniec. Ataki są reprezentowane przez kolor zielony natomiast ich koniec przez kolor czerwony. Okno posiada przycisk (markery widoczne/markery niewidoczne), który pokazuje lub ukrywa wartości punktowe, na których poziomie doszło do ataku lub jego końca. Znajduje się tu również przycisk Wyświetl raport profitu, po którego kliknięciu wyświetlona zostanie tabela z wynikami punktów zdobytych dzięki użytej strategii dla poszczególnych sekcji.

„Mapper” – ikoną tą uruchamiamy moduł „Mapper”, który służy do tworzenia map stołów ruletek. Dzięki niemu możemy bardzo szybko i łatwo zautomatyzować naszą grę. Po pomyślnym utworzeniu mapy danego stołu „RNG” lub „Live” – (video streaming) i doprecyzowaniu reszty parametrów w module „Modus Operandi” platforma będzie w stanie bezbłędnie rozpoznawać liczby rulety, której mapa dotyczy, inteligentnie rozstawiać i usuwać żetony etc. Modułu nie da się uruchomić w czasie trwania sesji „Live”.

„Pomoc” – ikoną tą otwieramy instrukcję obsługi platformy w domyślnej przeglądarce internetowej – (wymagane jest połączenie z internetem).

„Ustawienia” – ikoną tą otwieramy okno podstawowych ustawień platformy.


„Licencja” – ikoną tą otwieramy okno z informacją o dacie końca ważności klucza. Klucze generowane są na podstawie „Uniwersalnego czasu koordynowanego” – (UTC) więc godzina końca aktywacji może być inna niż u użytkownika, który zakupił klucz aktywacyjny.


„Escape” – ikoną tą uruchamiamy komunikat informujący nas o tym, że w każdej chwili podczas sesji (szczególnie „Live”), kiedy platforma zarządza naszymi pieniędzmi, możemy użyć przycisku na klawiaturze „Esc” w razie jakiejś awaryjnej sytuacji. Po kliknięciu przycisku „Esc” na klawiaturze platforma natychmiast zatrzymuje pracę „Monitora” i „AutoMatu”, jeśli były aktywne (sesja „Live”), a w przypadku sesji treningowej platforma pauzuje trening, po czym wyświetlane zostaje okno informujące nas za pomocą komunikatu tekstowego i alarmu dźwiękowego o awaryjnym zatrzymaniu działania platformy przez użytkownika. Po kliknięciu przycisku „ok” można kontynuować sesję.

„Wyjście” – ikoną tą uruchamiamy procedurę zamykającą platformę. Jeśli jesteśmy w trakcie aktywnej sesji, zostaniemy zapytani: „czy zapisać sesję ?” w przeciwnym wypadku platforma zapyta: „czy na pewno zamknąć program ?”. Można więc anulować procedurę zamykającą lub ją potwierdzić.

Revision: 37

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment