W sekcji tej znajdują się przyciski odpowiedzialne za uruchomienie okien grup i serii oraz przycisk „Global”, którym otwieramy okno z funkcjami globalnymi – (działającymi dla wszystkich grup lub serii).

Działanie przycisków:

  • „Seria A” – przycisk ten uruchamia okno serii „A”.
  • „Seria B” – przycisk ten uruchamia okno serii „B”.
  • „1 – 8” – przyciski te uruchamiają okna grup, każde osobno.
  • „Grupy 1-8” – przycisk ten uruchamia wszystkie okna grup w takiej kolejności, żeby można je było łatwo rozstawić obok siebie za pomocą funkcji dostępnej w systemie Windows. Funkcja ta ustawi okna grup w kolejności od 1 do 8.

Uruchomione grupy bądź serie zmieniają czcionkę przycisku za nie odpowiedzialnego na kolor zielony.

  • „Global” – przycisk ten uruchamia okno ustawień globalnych dla grup i serii.
    Każda z wybranych w tym oknie funkcji ma zastosowanie do wszystkich grup lub serii.

W przykładzie pokazanym powyżej uruchomilśmy:

  • Linie średnie 1000, 2000, 5000 na wykresach wszystkich grup.
  • Tryb ostatnich N rekordów na wykresach serii „A” i „B”.
Revision: 8

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment