• Atak – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy atak manualny danej liczby. Po zaatakowaniu którejś z liczb platforma zaczyna obliczać zdobyte lub stracone punkty dla tej liczby i przekazuje te dane do grupy, do której należy ta liczba oraz markuje liczbę w systemie jako liczbę gotową do obstawiania. Sumę ataków liczb możemy obserwować na wykresie grupy, do której liczby te należą. To ile punktów zdobyliśmy, atakując daną liczbę, możemy sprawdzić w sekcji informacyjnej na panelu „Profit-żetony” w oknach liczb. Wszystkie okna liczb w lewym górnym rogu zawierają informację z numerem grupy, do której należą. Aktywny atak odblokowuje funkcje „Stop loss” oraz „Trailing stop”, których działanie zostało opisane poniżej. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na jasnozielony, a na wykresie wraz ze zmianą tła na zielony pojawi się marker ataku. Trzeba pamiętać, że atak manualny dezaktywuje automat atakujący, strategię automatyczną, „Target” lub „AAL”, jeśli były aktywne i odwrotnie – (poza „AAL”, którą to funkcję można uruchomić w trakcie ataku i będzie miała ona wówczas charakter dezaktywujący atak).


 • Auto – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy automat atakujący danej liczby. Funkcja ta działa we współpracy ze znajdującym się obok przycisku „Auto” polem numerycznym, którego wartość możemy zmieniać strzałkami po jego boku. Klikając w strzałki w dół lub górę zmieniamy wartość pola numerycznego o jeden punkt, a z przytrzymanym na klawiaturze przyciskiem Ctrl wartość pola zmienia się o 25 punktów. Minimalna wartość to 1 a maksymalna 99 punktów. Działanie tej funkcji jest następujące: Kiedy na wykresie pojawi się choćby minimalny ruch w górę, to funkcja ta automatycznie uruchomi atak na danej liczbie i przejdzie w stan oczekiwania, kiedy wartość wykresu spadnie od punktu ataku minus ilość punktów ustawionych w polu numerycznym. Po zaatakowaniu liczby przez automat zostaną odblokowane funkcje „Stop loss” oraz „Trailing stop”, których działanie zostało opisane poniżej. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony a tło wykresu na czerwony. Automat w czasie ataku i jego dezaktywacji będzie wyświetlał markery na wykresie. Trzeba pamiętać, że atak automatyczny działa ciągle aż do chwili jego wyłączenia oraz to, że funkcja ta dezaktywuje atak manualny, strategię automatyczną, „Target” lub „AAL”, jeśli były aktywne i odwrotnie.


 • PP – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy funkcję „PP-Position protector” (z angielskiego-ochraniacz pozycji), której zadaniem jest podobnie jak w przypadku funkcji „Trailing stop” ochrona przed spadkiem poniżej określonego poziomu, przy czym funkcja „PP” tym różni się od „Trailing stop”, że podąża za maksimum na wykresie powstałym po zaatakowaniu w stałej odległości 35 punktów i tylko do momentu osiągnięcia poziomu, na którym zaatakowaliśmy i tam pozostaje. Funkcję trzeba uruchomić, zanim dojdzie do ataku. Można jej użyć w połączeniu z atakiem manualnym, automatem atakującym, „Target” lub „AAL”. Z „PP” możemy korzystać tylko w przypadku liczb i grup. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony, a na wykresie pojawi się marker z linią poziomą oznaczającą punkt ochronny.


 • AAL – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy funkcję „AAL-Active average line” (z angielskiego-aktywna linia średnia), której zadaniem jest aktywacja ataku manualnego lub dezaktywacja ataku manualnego lub automatu atakującego w momencie przecięcia krzywej wykresu przez wybraną średnią. Działa ona w następujący sposób: W chwili uruchomienia funkcji, system sprawdza, czy średnia znajduje się nad krzywą wykresu, czy pod nią. Jeśli nad to atak lub jego dezaktywacja zostanie uruchomiona, kiedy średnia przetnie krzywą wykresu od góry, jeśli pod to atak lub jego dezaktywacja zostanie uruchomiony w momencie przecięcia średniej od dołu. Jeśli funkcja zostanie uruchomiona w trakcie ataku, to przecięcie krzywej wykresu przez średnią dezaktywuje atak, a w przeciwnym wypadku aktywuje go. Funkcja działa wtedy, kiedy na wykresie widoczna jest tylko jedna linia średnia. Uruchomienie większej ilości średnich dezaktywuje funkcję „AAL” podobnie jak atak manualny (funkcję można uruchomić ponownie po zaatakowaniu), automat atakujący, strategia lub „Target”. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony, a przy linii średniej na wykresie pojawi się marker „Aktywna”. Linie średnie uruchamiamy przyciskami 1-6 na klawiaturze wcześniej klikając lewym przyciskiem myszy na wykres danego okna w celu jego aktywacji. Do dyspozycji mamy następujące linie średnie:
 • Średnia z ostatnich 100 spinów
 • Średnia z ostatnich 250 spinów
 • Średnia z ostatnich 500 spinów
 • Średnia z ostatnich 1000 spinów
 • Średnia z ostatnich 2000 spinów
 • Średnia z ostatnich 5000 spinów • Strategia – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy zautomatyzowany tryb ataku liczb, jeśli strategia wybrana dla danej sesji jest inna niż manualna (ManualGame). Strategię wybieramy zawsze na początku sesji (obligatoryjnie), ale można ją także zmienić na inną w trakcie sesji, klikając przycisk „Strategie” w głównym oknie platformy. Uruchomiona strategia aktywuje się na wszystkich liczbach, ale w każdej chwili możemy strategię na poszczególnych liczbach wyłączyć, żeby np. zaatakować konkretną liczbę atakiem manualnym. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony, a kolor tła wykresu będzie zielony lub czerwony. Zależy to od tego, czy liczba jest zaatakowana, czy czeka na sygnał. Trzeba pamiętać, że uruchomienie tej funkcji dezaktywuje atak manualny, automat atakujący, „Target” lub „AAL”, jeśli były aktywne i odwrotnie – (poza „AAL” i „Target”, których nie da się uruchomić podczas aktywnej strategii automatycznej). Strategia automatyczna blokuje również manualne uruchamianie funkcji „PP”, „Trailing stop”, „Stop loss” oraz włączanie, oraz wyłączanie linii średnich, jeśli strategia automatyczna jest oparta na którejś z nich – (AutoAverage500, AutoAverage2000, AutoAverage5000). • Zoom In, Out – przyciskiem tym przełączamy wykres w tryb wyświetlania ostatnich N rekordów wykresu. Ustawienia ilości rekordów dla wykresów znajdują się w ustawieniach podstawowych platformy – (ustawienia zoom). Po aktywacji trybu nie będą widoczne linie średnie. Aby wyjść z trybu, należy ponownie kliknąć przycisk „Zoom Out”. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony, a na wykresie pojawi się informacja z ilością rekordów, jaka jest aktualnie wyświetlana. Możemy także powiększać interesujący nas obszar wykresu, przytrzymując lewy przycisk myszy i rysując zakres powiększenia od lewej do prawej i odwrotnie, żeby anulować powiększenie. Od wersji 1.0.3.2 dostępny jest skrót klawiatury “F2” uruchamiający funkcję zoom na wykresach liczb, grup oraz serii.


 • Stop loss – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy funkcję chroniącą przed spadkiem poniżej określonego przez użytkownika poziomu. Oznacza to, że jeśli krzywa wykresu przetnie poziom „Stop loss” to niezwłocznie dojdzie do zakończenia ataku. Funkcja ta działa we współpracy ze znajdującymi się obok przycisku „Stop loss” strzałkami. Klikając w strzałki w dół lub górę zmieniamy wartość „Stop loss” o jeden punkt, a z przytrzymanym na klawiaturze przyciskiem Ctrl wartość ta zmienia się o 25 punktów. Minimalna wartość to 1 a maksymalna 9999 punktów. Funkcja ta dostępna jest tylko w czasie aktywnego ataku. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony, a na wykresie pojawi się marker z linią poziomą oznaczającą punkt ochronny. Trzeba pamiętać, że uruchomienie funkcji „Stop loss” dezaktywuje funkcję „Trailing stop”, jeśli była aktywna i odwrotnie.


 • Trailing – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy funkcję „Trailing stop”, której zadaniem jest podobnie jak w przypadku funkcji „Stop loss” ochrona przed spadkiem poniżej określonego poziomu, przy czym funkcja „Trailing stop” tym różni się od „Stop loss”, że stale podąża za maksimum na wykresie – (chodzi o maksima powstałe po dokonaniu ataku), w odległości zadanej przez użytkownika. Jeśli krzywa wykresu przetnie poziom „Trailing stop” to niezwłocznie dojdzie do zakończenia ataku tak jak w przypadku funkcji „Stop loss”. Funkcja ta działa we współpracy ze znajdującymi się obok przycisku „Trailing” strzałkami. Klikając w strzałki w dół lub górę zmieniamy wartość „Trailing” o jeden punkt, a z przytrzymanym na klawiaturze przyciskiem Ctrl wartość ta zmienia się o 25 punktów. Minimalna wartość to 1 a maksymalna 9999 punktów. Funkcja ta dostępna jest tylko w czasie aktywnego ataku. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony, a na wykresie pojawi się marker z linią poziomą oznaczającą punkt ochronny. Trzeba pamiętać, że uruchomienie funkcji „Trailing stop” dezaktywuje funkcję „Stop loss”, jeśli była aktywna i odwrotnie.


 • Target – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy funkcję „Target” (z angielskiego-cel), której zadaniem jest automatyczne uruchomienie ataku manualnego, kiedy krzywa wykresu spotka się z ustawionym przez użytkownika punktem „Target” na wykresie. Poziom funkcji można oznaczyć tylko pod aktualnym poziomem krzywej wykresu. Funkcja ta działa we współpracy ze znajdującymi się obok przycisku „Target” strzałkami. Klikając w strzałki w dół lub górę zmieniamy wartość „Target” o jeden punkt, a z przytrzymanym na klawiaturze przyciskiem Ctrl wartość ta zmienia się o 25 punktów. Minimalna wartość to 1 a maksymalna 9999 punktów. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony, a na wykresie pojawi się marker z linią poziomą oznaczającą punkt ataku. Trzeba pamiętać, że uruchomienie tej funkcji dezaktywuje atak manualny, automat atakujący, strategię automatyczną lub „AAL”, jeśli były aktywne i odwrotnie.
Revision: 5

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment