• Atak – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy atak manualny danej liczby. Po zaatakowaniu którejś z liczb platforma zaczyna obliczać zdobyte lub stracone punkty dla tej liczby i przekazuje te dane do grupy, do której należy ta liczba oraz markuje liczbę w systemie jako liczbę gotową do obstawiania. Sumę ataków liczb możemy obserwować na wykresie grupy, do której liczby te należą. To ile punktów zdobyliśmy, atakując daną liczbę, możemy sprawdzić w sekcji informacyjnej na panelu „Profit-żetony” w oknach liczb. Wszystkie okna liczb w lewym górnym rogu zawierają informację z numerem grupy, do której należą. Aktywny atak odblokowuje funkcje „Stop loss” oraz „Trailing stop”, których działanie zostało opisane poniżej. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na jasnozielony, a na wykresie wraz ze zmianą tła na zielony pojawi się marker ataku.


 • Auto – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy automat atakujący danej liczby. Funkcja ta działa we współpracy ze znajdującym się obok przycisku „Auto” polem numerycznym, którego wartość możemy zmieniać strzałkami po jego boku. Klikając w strzałki w dół lub górę zmieniamy wartość pola numerycznego o jeden punkt, a z przytrzymanym na klawiaturze przyciskiem Ctrl wartość pola zmienia się o 25 punktów. Minimalna wartość to 1 a maksymalna 99 punktów. Działanie tej funkcji jest następujące: Kiedy na wykresie pojawi się choćby minimalny ruch w górę, to funkcja ta automatycznie uruchomi atak na danej liczbie i przejdzie w stan oczekiwania, kiedy wartość wykresu spadnie od punktu ataku minus ilość punktów ustawionych w polu numerycznym. Po zaatakowaniu liczby przez automat zostaną odblokowane funkcje „Stop loss” oraz „Trailing stop”, których działanie zostało opisane poniżej. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony a tło wykresu na czerwony. Automat w czasie ataku i jego dezaktywacji będzie wyświetlał markery na wykresie. Trzeba pamiętać, że atak automatyczny działa ciągle aż do chwili jego wyłączenia.


 • PP – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy funkcję „PP-Position protector” (z angielskiego-ochraniacz pozycji), której zadaniem jest podobnie jak w przypadku funkcji „Trailing stop” ochrona przed spadkiem poniżej określonego poziomu, przy czym funkcja „PP” tym różni się od „Trailing stop”, że podąża za maksimum na wykresie powstałym po zaatakowaniu w stałej odległości 35 punktów i tylko do momentu osiągnięcia poziomu, na którym zaatakowaliśmy i tam pozostaje. Funkcję trzeba uruchomić, zanim dojdzie do ataku. Można jej użyć w połączeniu z atakiem manualnym, automatem atakującym, „Target”, „ATL” lub „AAL”. Z „PP” możemy korzystać tylko w przypadku liczb i grup. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony, a na wykresie pojawi się marker z linią poziomą oznaczającą punkt ochronny.


 • AAL – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy funkcję „AAL-Active average line” (z angielskiego-aktywna linia średnia), której zadaniem jest aktywacja ataku manualnego lub dezaktywacja ataku manualnego lub automatu atakującego w momencie przecięcia krzywej wykresu przez wybraną średnią. Działa ona w następujący sposób: W chwili uruchomienia funkcji, system sprawdza, czy średnia znajduje się nad krzywą wykresu, czy pod nią. Jeśli nad to atak lub jego dezaktywacja zostanie uruchomiona, kiedy średnia przetnie krzywą wykresu od góry, jeśli pod to atak lub jego dezaktywacja zostanie uruchomiony w momencie przecięcia średniej od dołu. Jeśli funkcja zostanie uruchomiona w trakcie ataku, to przecięcie krzywej wykresu przez średnią dezaktywuje atak, a w przeciwnym wypadku aktywuje go. Funkcja działa wtedy, kiedy na wykresie widoczna jest tylko jedna linia średnia. Uruchomienie większej ilości średnich dezaktywuje funkcję „AAL”. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony, a przy linii średniej na wykresie pojawi się marker „Aktywna”. Linie średnie uruchamiamy przyciskami 1-6 na klawiaturze wcześniej klikając lewym przyciskiem myszy na wykres danego okna w celu jego aktywacji. Do dyspozycji mamy następujące linie średnie:
 • Średnia z ostatnich 100 spinów
 • Średnia z ostatnich 250 spinów
 • Średnia z ostatnich 500 spinów
 • Średnia z ostatnich 1000 spinów
 • Średnia z ostatnich 2000 spinów
 • Średnia z ostatnich 5000 spinów


 • ATL – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy funkcję „ATL-Active trend line” (z angielskiego-aktywna linia trendu), której zadaniem jest aktywacja ataku manualnego lub dezaktywacja ataku manualnego, lub automatu atakującego w momencie przecięcia linii trendu przez krzywą wykresu. Działa ona w następujący sposób: W chwili uruchomienia funkcji, system sprawdza, czy linia trendu znajduje się nad krzywą wykresu, czy pod nią. Jeśli nad to atak lub jego dezaktywacja zostanie uruchomiona, kiedy krzywa wykresu przetnie linie trendu od góry, jeśli pod to atak lub jego dezaktywacja zostanie uruchomiony w momencie przecięcia linii trendu od dołu. Jeśli funkcja zostanie uruchomiona w trakcie ataku, to przecięcie linii trendu przez krzywą wykresu dezaktywuje atak, a w przeciwnym wypadku aktywuje go. Z funkcji tej można skorzystać po nakreśleniu linii trendu, ale pod warunkiem, że prawy punkt wyznaczonej linii trendu jest osadzony dalej na osi wykresu aniżeli ostatni spin. Jeśli linia trendu zostanie wyznaczona odpowiednio, to jej lewy i prawy punkt będą miały kolor zielony, w przeciwnym wypadku kolory punktów linii trendu będą miały kolor czerwony. Wyznaczając linie trendu najlepiej zrobić to w taki sposób, żeby prawy punkt linii trendu miał przynajmniej kilkadziesiąt lub kilkaset spinów rezerwy. Jeśli numer spinu na wykresie zrówna się z prawym punktem linii trendu, to funkcja „ATL” zostanie niezwłocznie wyłączona.
 • Aby nakreślić linię trendu, w pierwszej kolejności klikamy w przycisk “Linia trendu”. W tym momencie czcionka koloru powinna być zielona. Następnie najeżdżamy na wykres kursorem myszy i klikamy lewym przyciskiem myszy lewy punkt linii trendu, po czym przeciągamy w prawo do pożądanej lokalizacji i znowu klikamy lewy przycisk myszy. Linie trendu zawsze nanosimy od lewej do prawej. Aby usunąć linię trendu z wykresu, należy dwa razy kliknąć przycisk “Linia trendu”. • Strategia – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy zautomatyzowany tryb ataku liczb, jeśli strategia wybrana dla danej sesji jest inna niż manualna (ManualGame). Strategię wybieramy zawsze na początku sesji (obligatoryjnie), ale można ją także zmienić na inną w trakcie sesji, klikając przycisk „Strategie” w głównym oknie platformy. Uruchomiona strategia aktywuje się na wszystkich liczbach, ale w każdej chwili możemy strategię na poszczególnych liczbach wyłączyć, żeby np. zaatakować konkretną liczbę atakiem manualnym. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony, a kolor tła wykresu będzie zielony lub czerwony. Zależy to od tego, czy liczba jest zaatakowana, czy czeka na sygnał. Strategia automatyczna blokuje manualne uruchamianie funkcji „PP”, „Trailing stop”, „Stop loss”, „ATL” oraz włączanie, oraz wyłączanie linii średnich, jeśli strategia automatyczna jest oparta na którejś z nich – (AutoAverage500, AutoAverage2000, AutoAverage5000). • Zoom In, Out – przyciskiem tym przełączamy wykres w tryb wyświetlania ostatnich N rekordów wykresu. Ustawienia ilości rekordów dla wykresów znajdują się w ustawieniach podstawowych platformy – (ustawienia zoom). Po aktywacji trybu nie będą widoczne linie średnie. Aby wyjść z trybu, należy ponownie kliknąć przycisk „Zoom Out”. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony, a na wykresie pojawi się informacja z ilością rekordów, jaka jest aktualnie wyświetlana. Możemy także powiększać interesujący nas obszar wykresu, przytrzymując lewy przycisk myszy i rysując zakres powiększenia od lewej do prawej i odwrotnie, żeby anulować powiększenie. Od wersji 1.0.3.2 dostępny jest skrót klawiatury “F2” uruchamiający funkcję zoom na wykresach liczb, grup oraz serii.


 • Stop loss – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy funkcję chroniącą przed spadkiem poniżej określonego przez użytkownika poziomu. Oznacza to, że jeśli krzywa wykresu przetnie poziom „Stop loss” to niezwłocznie dojdzie do zakończenia ataku. Funkcja ta działa we współpracy ze znajdującymi się obok przycisku „Stop loss” strzałkami. Klikając w strzałki w dół lub górę zmieniamy wartość „Stop loss” o jeden punkt, a z przytrzymanym na klawiaturze przyciskiem Ctrl wartość ta zmienia się o 25 punktów. Minimalna wartość to 1 a maksymalna 9999 punktów. Funkcja ta dostępna jest tylko w czasie aktywnego ataku. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony, a na wykresie pojawi się marker z linią poziomą oznaczającą punkt ochronny.


 • Trailing – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy funkcję „Trailing stop”, której zadaniem jest podobnie jak w przypadku funkcji „Stop loss” ochrona przed spadkiem poniżej określonego poziomu, przy czym funkcja „Trailing stop” tym różni się od „Stop loss”, że stale podąża za maksimum na wykresie – (chodzi o maksima powstałe po dokonaniu ataku), w odległości zadanej przez użytkownika. Jeśli krzywa wykresu przetnie poziom „Trailing stop” to niezwłocznie dojdzie do zakończenia ataku tak jak w przypadku funkcji „Stop loss”. Funkcja ta działa we współpracy ze znajdującymi się obok przycisku „Trailing” strzałkami. Klikając w strzałki w dół lub górę zmieniamy wartość „Trailing” o jeden punkt, a z przytrzymanym na klawiaturze przyciskiem Ctrl wartość ta zmienia się o 25 punktów. Minimalna wartość to 1 a maksymalna 9999 punktów. Funkcja ta dostępna jest tylko w czasie aktywnego ataku. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony, a na wykresie pojawi się marker z linią poziomą oznaczającą punkt ochronny.


 • Target – przyciskiem tym aktywujemy lub dezaktywujemy funkcję „Target” (z angielskiego-cel), której zadaniem jest automatyczne uruchomienie ataku manualnego, kiedy krzywa wykresu spotka się z ustawionym przez użytkownika punktem „Target” na wykresie. Poziom funkcji można oznaczyć tylko pod aktualnym poziomem krzywej wykresu. Funkcja ta działa we współpracy ze znajdującymi się obok przycisku „Target” strzałkami. Klikając w strzałki w dół lub górę zmieniamy wartość „Target” o jeden punkt, a z przytrzymanym na klawiaturze przyciskiem Ctrl wartość ta zmienia się o 25 punktów. Minimalna wartość to 1 a maksymalna 9999 punktów. Po uruchomieniu funkcji kolor czcionki na przycisku zmieni się na zielony, a na wykresie pojawi się marker z linią poziomą oznaczającą punkt ataku.
 1. * wykres główny nie jest w trakcie ataku. Przyciski w oknie głównym, w oknach liczb, grup oraz serii nie zostaną zablokowane na czas spinu.
 2. * dana liczba należy do grupy lub serii, które nie są zaatakowane, a aktywny jest atak wykresu głównego. Tylko przyciski w oknach liczb, które należą do niezaatakowanej grupy lub serii nie zostaną zablokowane.
Revision: 17

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Need support?

Post Comment