2024-05-13

Allmänt:

 • Interna förbättringar.
 • Förbättrad hantering av missad kommunikation till bl.a. display och stegmotor.

Nytt:

Bugg:
Startordning av fläktar vid tryckstyrd slavstyrning.

2024-03-19

Allmänt:

 • Interna förbättringar.
 • Initierar om Modbus om anslutningen bryts felaktigt.
 • Bättre kontroll av displayparametrar.

Nytt:

 • Går att ha förvärmare även när man har “Mixad signal” som eftervärme.

Bugg:

 • EVB tiden kan visa fel tid efter strömavbrott.

2024-01-15

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Motionskörning av värmeväxlare (rotor), parameter 482.

Bugg:


2023-12-01

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:


Bugg:

 • Närvarotimer räknade ner minuter istället för timmar.
 • Vid ändring av prioordning av externa ingångar kunde driftläget stanna i det högre prioläget, t.ex. “Extern 2”.
  Går att åtgärda med att välja “Sista input” och sen välja nytt “Driftlige” och sen ställa tillbaka till “Prio”.
  Gäller även “Extern Stopp” och “Brand”

2023-08-07

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Vid avfrostning går rotorn med styrsignal 78%.
 • Fler modeller av stegmotor för rotordrift tillagt.
 • Ny funktion för närvarosensor, frånslagsfördröjning.

Bugg:

 • Vid återgång från övertryck-/forcerings timer och en extern ingång varit aktiv kan aggregatet gå till stopp.

2022-11-30

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Förbättrad styrning och larmhantering av rotor.
 • Går slå av rotortest.
 • Avisning görs om rotor stannar när det är minusgrader ute innan larm vid rotortest.
 • Visar text för driftläge extra vid rotortext.
 • Ökat gångtiden för stegmotor vid rotorstyrning.

Bugg:

 • Vid slavstyrning av fläktar (tryck & flöde) växlades inte fläktarna vid tilluftsfläktsplacering nere.

2022-09-21

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Visar “Uppstart” i manöverpanelen innan båda fläktarna kommit igång vid varmstart.
 • Förbättrad styrning och larmhantering av rotor.

Bugg:

 • Ingen.

2022-09-05

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Kylforcering, fläktarna ökar steglös efter kylstignalen.
 • Kylåtervinning även vid frikyla.

Bugg:

 • Rotortest (VVX) kan ske vid låga rotorstyrsignaler (rotorn gör startförsök).

2022-07-04

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Delat upp prioritetsordning för externa ingångar (parameter 470-472), Spar-Extern 2 (plint 1-6) / Stopp (plint 7-8) / Brand (9-10).
 • Flyttat parameternummer 472 till 475 (motortyp).

Bugg:

 • Ingen.

2022-06-09

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Förbättrad reglering av frysskydd och frikyla vid vattenbatteri.

Bugg:

 • Ingen.

2022-05-17

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Förbättrad reglering av frysskydd och varmhållning vid vattenbatteri.

Bugg:

 • Ingen.

2022-05-10

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Nivån för rotorlarm (VVX) höjd till minst 20% styrsignal.
 • Förbered att använda stegmotor.

Bugg:

 • Ingen.

2022-04-01

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Fläkt kapacitets begränsning.
 • Möjlighet till ersättningsfläktar med annan varvtals mätning.
 • Omdirigering av EvoCloud.

Bugg:

 • Under uppdatering och fuktgivare ansluten blev det larm från fuktgivaren.

2021-12-21

Allmänt:

 • Interna förbättringar.
 • Justerade texter i manöverpanelen.
 • Justerade behörighetsnivåer för parametrarna.
 • Justerade defaultvärden.
 • Större nätverksbuffert.

Nytt:

 • Förbättrad rotorreglering.
 • Förbättrad fuktreducering vid fuktstyrning och vinterdrift.
 • Kvittering av larm nollar larmet och ny larmtid startar.
 • Ny larmrutin för rotorövervakning, rotorn gör tre startförsök innan larm.
 • Ny funktion, parameter 454 “Avisning”, om rotor stannar vid minusgrader försöker aggregatet tinas upp och rotorn gör tre startförsök innan larm.

Bugg:

 • Nödläges undantag, undantag var temperaturgivare för uteluft istället för returtemperatur.

2021-10-01

Allmänt:

 • Interna förbättringar.
 • Justerade texter i manöverpanelen.
 • Justerade behörighetsnivåer för parametrarna.

Nytt:

 • Frikyla ändrat så frikyla startar när frånluftstemperaturen överskrider inställt värde i parameter 442.

Bugg:

 • Slår av text för Driftläge Extra i stoppat aggregat.
 • Släcker solen när eftervärme är avställt.

2021-08-27

Allmänt:

 • Interna förbättringar.
 • Justerade texter i manöverpanelen.
 • Justerade behörighetsnivåer för parametrarna.

Nytt:

 • Förbättrad kontroll av kommunikation med manöverpanelen.
 • Förhindrar att rotor går vid värmebehov om frånlufttemperaturen är lägre än uteluftstemperaturen.
 • Övertryck timer och Forcerad timer överstyr yttre styrning (ej Stop och Brand).
 • Enklare återstart av tidur efter tillfällig överstyrning, ett tryck på tidursknappen räcker.
 • Fler informationsrutor visas vid “otillåtna” tryck på manöverpanelen.

Bugg:

 • Minskat flimmer i vissa manöverpaneler, annan lösning är att öka ljusstyrkan till 100% (parameter 5110).

2021-06-23

Allmänt:

 • Interna förbättringar.
 • Justerade texter i manöverpanelen.
 • Justerade min, max och default värden i parametrarna.

Nytt:

 • Möjlighet till snabbare “frånluftsreglering”.

Bugg:

 • Vid “sista input” och “externt stop” eller “extern brand” går det inte starta om aggregatet.
  Lösning: Vid “extern stopp” = håll in stopp knappen i 2 sekunder sen går starta aggregatet. Vid “extern brand” = ändra priorning (pararmeter 470) till “PRIO” och spara byt sedan tillbaka till “SISTA” sen går starta aggregatet.

2021-02-24

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

Bugg:

 • Problem vid besiktning, påverkade inte normal drift.

2021-02-12

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Ny avfrostningsfuktion, tilluftsfläkt 20%, frånluftsfläkt minst 50%, rotor 20% (går 2s och stilla i 58s) förvärme av.
 • “Vinter drift”, innebär att vid en viss utetemperatur justeras fläktarnas kapacitet och rotorns fuktåtervinning reduceras (ställs i “Funktioner”).
 • Vid fuktstyrning kan man även minska fläktkapaciteten.
 • Om all eftervärme är avslagen visas rotorns verkningsgrad under “Mätvärden”.
 • Nyproducerade aggregat visar besiktningsdag och driftsättningstid under “Systeminfo”.
 • Några nya defaultvärden.

Bugg:

 • Vid spänningspåslag och avfrostning påslagen och villkoren uppfyllda startar avfrostning men är aktiv under intervaltiden istället för avfrostningstiden.

2020-10-22

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Minvärdet för difftemperatur kylåtervinning minskat till 1°K.
 • Visar “Ext. Elbatt” och Int. “Elbatt” i paramater 240 (Eftervärme).
 • Vid int. elbatteri visas “solen” bara när elbatteriet är på.
 • Mätvärde för styrsignalen följer faktiska utsignalen.
 • Visar effektuttaget för VVX, EVB och kyla i procent av total driftid för aggregatet.
 • Räknar upp tid för VVX, EVB och kyla efter styrsignalens utsignal (ex.vid 20% styrsignal tar det 5 timmar att öka en timme).
 • Visar effektiv drifttid för det interna elbatteriet.

Bugg:

 • Vid fuktstyrning och begränsning av VVX kunde inte det interna elbatteriet slå på.

2020-06-17

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Varvtal på rotor vid kylåtervinning.
 • Ökat default värde “hög tilluftstemperatur” till 4°K.
 • I “testmode” kan man ställa styrsignal till -1 så går rotorn med 100%.
 • Förbättrad funktion till EvoCool.

Bugg:

 • Rotor stannade inte när “Kylåtervinnings” funktionen slog av.
 • Vid start och höga temperaturer i aggregatet han rotorn starta samtidigt som kylsignalen kom och då fick inte rotorn någon stoppsignal.
 • ModBus, går läsa ur fler än 16 “aktiva larm”, nolla larmhistorik har nytt parameternummer 11005.
 • Rätt enhet på absolut fukthalt vid EvoCool.

2019-11-04

Allmänt:

 • Interna förbättringar.

Nytt:

 • Förändrad skärmsläckare.
 • Måste bekräfta “Återställning”.
 • Eftervärme “mixadsignal”, Stopp förreglingen borttagen från plint 18 (Använd spjällutgång).
 • Uppdaterat styrning för EvoCool.
 • Frikyla startar vid inställd önskad temperatur + neutralzonen (id 205) vid “Reglermode” (id 200) Till, Från eller Auto (FRT som tidigare).

Bugg:

 • Fläktfarter visade inte “Slav” i displayen under inställningar när tryck och flöde var vald vid endast en tryckgivare.

2019-04-24

Nytt:

 • Justerbar neutralzon för kyla (Parameter 205).
 • Kylmodul EvoCool tillagd.

Bugg:

 • Larmfunktionen för temperatur hög eftervärme.
 • Spänningsutgångarna i “TestMode” för VVX, Värme och kyla.

2019-03-27

Nytt:

 • Flödesbild under mätvärde och som skärmsläckare.
 • Går välja bort kylsignal.

Bugg:

 • Under uppdatering och fuktgivare ansluten blev det larm från fuktgivaren.

2019-03-05

Nytt:

 • Mixad kyl- / värme signal för värmepump.
 • Testfunktion.

2019-02-18

Nytt:

 • Flera A-larm kan komma efter varandra.

2019-01-07

Nytt:

 • Prioordning, externa ingångar (parameter 470) behåller inställt värde vid återställning.

2018-12-17

Bugg:

 • Avstängning av nätverk, stänger nu av hela nätverks delen.

2018-12-04

Nytt:

 • Aggregatet går starta om från display.
 • Justerat texter och texthanteringen i displayen.

2018-11-26

Nytt:

 • Visar visar vit färg på parameterraden som ska ställas, grå på övriga.
 • Vid inställningar av parametrar visas ändlägena med att knapp + eller – blir grå.

Bugg:

 • Displayen kan visa att ett annat värde saknas vid inställningar av tal med decimaler, värdet går ställa i alla fall.

2018-11-09

Nytt:

 • Registreringskod fär molntjänst infört.
 • Användarkod fär molntjänst infört.
 • Larm för hög eftervärmestemperatur infört.
 • Går ha fuktgivare även om display saknas/trasig.
 • ModBus registerhantering.
 • Justerat texter i displayen.
 • Justering av a/d ingångar, plint 59-63.

Bugg:

 • Efter ändrade nätverksinställningar fungerar inte alltid knappen “Omstart”.
 • Klockan kunde ställas om efter omstart.

2018-08-16

Bugg:

 • Temperaturerna i menyn mätvärden kunde låsa sig efter 49 dygn.
 • Luftkvalité värde kunde låsa sig efter 49 dygn.
 • Vissa mätvärden till molntjänsten kunde låsa sig efter 49 dygn.

2018-06-25

Nytt:

 • Visar Nödläge i Driftläge Extra.

Bugg:

 • Går det återställa parametrar för enskilda användarnivåer, 1, 2 och 1+2.

Feed-back

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.

Ge din feedback på detta.

Please do not use this for support questions.
Support

Lägg upp kommentar