In 2013 heeft de DNB een analyse uitgevoerd naar de (uitbestedings)risico’s binnen de volmachtconstructie. De DNB heeft op basis van deze analyse partijen in de volmachtketen aanbevolen verbeteringen door te voeren. Als één van de vervolgstappen is in het verlengde van het NVGA-Protocol (1) een traject ingericht om de kwaliteit van de door volmachten aangeleverde data te verbeteren. Sindsdien zijn veel verbeteringen bereikt. Echter toch blijven er issues rond de datakwaliteit van het NVGA-Protocol. Het lukt onvoldoende om grip te krijgen op de zeer grote diversiteit aan inrichtingen van volmachtadministraties en in het verlengde daarvan de datakwaliteit. Parallel blijft de volmachtportefeuille –met inmiddels ruim € 4 miljard premievolume– groeien en in belang toenemen. Dit maakt dat fouten in rapportages door incomplete of incorrecte data niet langer beschouwd kunnen worden als kleine afwijkingen. Grip op datakwaliteit binnen het volmachtdomein is een belangrijke vereiste geworden.

De volmachtmarkt heeft een snelle groei doorgemaakt. Gedreven door serviceproviders en online vergelijkers zijn hoogwaardige dienstverleningsconcepten ingericht rond vergelijken, afsluiten en muteren. Zowel ten behoeve van de bediening van subagenten als ten behoeve van eindklanten. Daarnaast hebben landelijke volmachten door overnames grote volmachtportefeuilles ontwikkeld. Belangrijke uitdagingen voor de volmachtmarkt zijn druk op kosten, toename van meer complexe producten, toename van omvang van portefeuilles, de vraag naar 7×24 online dienstverlening en de noodzaak om te sturen op rendement.

De rem op de verbetering van datakwaliteit en de rem op de verlaging van ICT-kosten hebben dezelfde oorzaak. Binnen de volmachtketen worden op dit moment maar zeer beperkt gemeenschappelijke uitgangspunten gehanteerd rond definities en de inrichting van processen. Zaken als het inrichten van systemen, het leveren van rapportages en/of het uitwisselen van data tussen toepassingen zijn tijdrovend en complex en daardoor onnodig kostbaar. Partijen hanteren – met de beste intenties – eigen uitgangspunten en beschouwen de volmachtketen op onderdelen. Het gevolg is een zeer grote diversiteit bij de inrichting van volmachtadministraties. Deze diversiteit in inrichtingen van volmachtadministraties heeft grote impact op zowel de datakwaliteit als ICT-kosten binnen de volmachtketen.


figuur 1 – Uniformering Volmachtketen noodzakelijk

Om zowel de druk vanuit toezicht door DNB als de druk op de ICT-kosten te beheersen is het noodzakelijk (figuur 1) binnen de volmachtketen op een meer uniforme (2) wijze te werken. Hierbij is niet het doel te harmoniseren, maar uniformering is noodzakelijk. Dit Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen beschrijft de uitgangspunten voor uniformering rond de omgang met volmachtproducten binnen de volmachtketen.

(1) Het NVGA Protocol voorziet in de data verstrekking van volmacht aan verzekeraar met als doel het kunnen uitvoeren van verzekeringstechnische analyses en het kunnen voorzien in rapportage ten behoeve van toezicht (als Solvency II). Het NVGA protocol bestaat uit drie delen: polis-protocol, schade-protocol en financieel-protocol.

(2) Andere woorden voor uniformiteit zijn gelijkvormigheid en gelijkluidendheid. Als twee processen op uniforme wijze worden doorlopen dan kunnen ze inhoudelijk verschillen, maar hebben ze een gelijke structuur, opbouw en uitgangspunten. Een uniforme manier van werken leidt tot structurele efficiency. Partijen weten wat van hen verwacht wordt, kunnen dit overdragen en kunnen daarop inspelen. Een aanvullend resultaat van een uniforme werkwijze is dat het ruimte creëert voor focus op verdere verbeteringen/doorontwikkeling.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie