Een harde waarschuwing van de toezichthouder in 2017 is de start van een project met hoge ambitie en ongekende omvang binnen onze sector. Maar bovenal de start van een unieke samenwerking binnen de Nederlandse verzekeringsindustrie. In dit hoofdstuk een overzicht.

1.1 Aanleiding

Alweer in 2013 constateerde DNB dat de inrichting van processen binnen de volmachtketen aandacht nodig heeft. Langs twee assen: werkafspraken en datakwaliteit. De sector heeft dit breed opgepakt, op beide terreinen is intensief samengewerkt en substantiële voortgang geboekt. Echter datakwaliteit blijft een terugkerend punt van aandacht. Ondanks extra toezicht op de afhandeling van het NVGA-protocol en de introductie van een Datakwaliteitsmonitor Volmachten (DMV) lukt het niet een structurele verbetering van datakwaliteit te krijgen. Door de substantiële groei van het premievolume in de volmacht is de situatie voor verzekeraars met enig volume in de volmacht steeds lastiger. De impact is samen te vatten in drie punten:

  1. Niet kunnen voldoen aan kwaliteitseisen voor Solvency II en IFRS.
  2. Onvoldoende datakwaliteit bij de aanlevering aan herverzekeraar leidt tot ongewenste risico-opslag.
  3. Niet in staat zijn data uit volmachtportefeuilles mee te laten wegen bij productmanagement.

Eind 2017 heeft DNB de volmachtgevende verzekeraars met een waarschuwing nog eens nadrukkelijk gewezen op het belang van datakwaliteit binnen de volmachtketen. Begin 2018 hebben verzekeraars aan SIVI gevraagd de situatie rond datakwaliteit te analyseren en een voorstel uit te brengen om te komen tot een structurele verbetering van de datakwaliteit binnen de volmachtketen. Bij deze analyse is o.a. gekeken naar de opbouw van de volmachtportefeuille. In het totaal zijn er (in 2018) ruim 25.000 ingerichte volmachtportefeuilles met ruim 800 verschillende volmachtproducten. De belangrijkste conclusie van de analyse is dat, waar je 25.000 portefeuilles met 800 verschillende inrichtingen verwacht, er in essentie 25.000 portefeuilles zijn met 25.000 verschillende inrichtingen. Voor elke koppeling met een systeem en voor elke rapportage aan een verzekeraar is een vertaling van de inrichting nodig. In plaats van 800 specificaties zijn dit 25.000 specificaties. Naast dat dit zeer bewerkelijk is en dit de keten als geheel veel geld kost, is het een enorme hefboom voor het effect van kleine foutjes. Het optimaal en/of conform vereisten werken, vraagt van alle partijen binnen de keten een meer uniforme werkwijze. Hierbij is onderkend dat procesinrichting en gegevenshuishouding een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn binnen de volmachtketen. Het maken van collectieve afspraken voor een uniforme inrichting van de volmachtketen is noodzakelijk.

De basisafspraken rond de uniforme inrichting van de volmachtketen zijn vastgelegd in het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen (www.suiv.nl/protocol-uniforme-inrichting-volmachtketen). Dit protocol zal zich in de komende jaren in stappen verder ontwikkelen. Op dit moment ligt het accent op de specificaties van volmachtproducten en de inrichting daarvan binnen volmachtadministraties. Hierbij gaat het nu alleen om de registratie van de verzekering en zijn er bijvoorbeeld nog geen afspraken gemaakt rond een meer gestandaardiseerde afhandeling van BM-trede en clausulering. In verband met de noodzaak vanuit toezicht is er bij de uitvoering van het protocol in de eerste fase een harde deadline vastgesteld. De inzet is dat de doorontwikkeling meer geleidelijk zal verlopen.

1.2 Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen

Het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen bevat op dit moment onder aan de streep twee belangrijke uitgangspunten:

  1. Verzekeraar levert gestandaardiseerde specificaties (AFD-definitie) voor een volmachtproduct waarin is vastgelegd wat de volmacht minimaal registreert. De noodzaak voor registratie komt voort uit de eerder genoemde drie aandachtsgebieden: toezicht, herverzekeren en productmanagement.
  2. Volmachten richten de volmachtproducten in conform de specificaties in de AFD-definitie.

Direct bij de start is besloten softwareleveranciers actief te betrekken. Dit is nieuw voor de sector en een bevestiging van de structurele rol die zij innemen binnen de volmachtdistributie. Met de afspraken rond de uniforme inrichting van de volmachtketen geeft de volmachtketen vorm aan een structurele en duurzame oplossing. Zonder deze afspraken krijgen verzekeraars geen grip op datakwaliteit, besteden volmachten relatief veel geld aan de inrichting van producten en remt dit leveranciers software en services in hun groei door gebrek aan uniformiteit. Elke groep heeft vanuit zijn eigen perspectief voordelen van deze werkwijze (Figuur 1). Meer algemeen levert de overgang naar uniforme inrichting de volmachtketen voor de toekomst een veel grotere wendbaarheid. De inrichtingskosten voor het koppelen van systemen en het afnemen van diensten nemen substantieel af. Dit verlaagt de drempels voor de inzet van technologie en creëert veel meer ruimte voor innovatie.

Het uitgangspunt is dat alle partijen (verzekeraars, volmachten en leveranciers) deelnemen vanuit de eigen verantwoordelijkheid in de keten en hun eigen kosten dragen.

1.3 SUIV

De implementatie van het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen is ondergebracht in de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV / www.suiv.nl). Verzekeraars en volmachten geven binnen SUIV gemeenschappelijk richting aan de ontwikkelingen en delen de algemene kosten op basis van gelijkwaardigheid. SIVI ondersteunt SUIV als architect van de oplossing. De inzet is dat alle volmachtverzekeraars en alle volmachten zich aansluiten als deelnemer bij SUIV en daarmee bijdragen aan de algemene kosten van deze noodzakelijke verandering. In hoofdstuk 10 gaan we in detail in op het voldoen aan de SUIV-doelstellingen. Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen kun je je abonneren op de SUIV-nieuwsbrief (www.suiv.nl/nieuwsbrief).

1.4 In dit document de reguliere afspraken rond uniforme inrichting

In dit document wordt stilgestaan bij de reguliere afspraken rond uniforme inrichting. Dat wil zeggen:
• Wat te doen bij een nieuw volmachtproduct?
• Wat te doen bij een aanpassing van een bestaand volmachtproduct?
• Wat te doen bij de transitie naar een non-selling product?

Voor alle scenario’s in het kader van het nu lopende omzettingstraject verwijzen we naar de SUIV-website (www.suiv.nl/uniforme-inrichting).

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie