Dat een AFD-definitie niet alleen maar een trucje is voor het inrichten van een volmachtadministratie lichten we in dit hoofdstuk toe. Waarom elke productmanager goed de impact van de nieuwe werkwijze moet begrijpen.

9.1 Verbeterd zicht op productvarianten en effecten van bijstelling

De volmacht richt zijn product portefeuille in op basis van de door de verzekeraar verstrekte AFD-definitie. Een verzekeraar verstrekt een geheel nieuwe AFD-definitie bij een geheel nieuw product of de opvolger van een bestaand product waarbij er echt sprake is van een substantieel andere productinrichting. In alle andere gevallen zal er sprake zijn van een nieuwe versie van een bestaande AFD-definitie als gevolg van bijvoorbeeld een aanpassing van een premiebepalende factor, marktontwikkelingen (acceptatie) of wetgeving. In het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen is afgesproken dat de volmacht een gewijzigde AFD-definitie gelijk verwerkt in de polis administratie (na eventueel een test). Vaak is dit ook in de VSV afgesproken.

Bij het sluiten van een nieuwe polis gebruikt de volmacht de actuele AFD-definitie als uitgangspunt. Het versienummer van de AFD-definitie die is gebruikt bij het opstellen van de polis maakt standaard onderdeel uit van de polisgegevens. Bij premiebepalende mutaties muteren polissen altijd tegen de actuele AFD-definitie en krijgen bij mutatie dus ook dat versienummer en voldoen dus aan de vereisten zoals gedefinieerd binnen die AFD-definitie. Binnen een volmacht portefeuille is dus altijd te herleiden op basis van welke versie van een AFD-definitie een polis is opgesteld of gemuteerd. Na verloop van tijd zijn er dus verwijzingen naar meerdere versies van AFD-definities aanwezig. Het AFD-definitie versienummer is ook opgenomen in de data levering van het NVGA Protocol.

Door aanvullend te registreren welke afwijkingen binnen AFD-definities met welke volmachten zijn afgesproken, is er ook een raamwerk om deze aanvullende afspraken meer systematisch te volgen en te analyseren.

Voor een verzekeraar is het belangrijk een goede registratie van AFD-definities bij te houden:

 • Voor welke producten is welke AFD-definitie uitgegeven op welk moment
 • Per AFD-definitie een overzicht van de veranderingen en inhoudelijke afwegingen

Dit levert documentatie ten aanzien van beschikbare gegevens, de uitgangspunten rond een product en eventuele aanpassingen. Dit inzicht is in combinatie met de data uit het NVGA Protocol zeer waardevol voor actuariële / schadelast analyses. Het is voor een verzekeraar dus zaak het ‘instrument’ AFD-definitie een vast onderdeel van de productmanagement routine te laten zijn.

9.2 Rapportages met polis data en rapportages over datakwaliteit

Er zijn twee soorten rapportages (zie ook hoofdstuk 8 voor een detail toelichting):

 1. Rapportage met data op postniveau conform de actuele AFD-definitie voor de portefeuille.
  Deze rapportages kan men inzetten voor bijvoorbeeld risicoanalyses of herijking van de uitgangspunten voor premieberekening. Totdat deze datastroom is opgenomen binnen het NVGA Protocol moet je er rekening mee houden dat deze datalevering voor de volmacht bewerkelijk is.
 2. Geconsolideerde rapportage ten aanzien van afwijkingen ten opzichte van de AFD-definitie.
  Binnen de systeemhuizen is een standaard rapportage module beschikbaar waarmee de volmacht kan aangeven waar zijn portefeuille afwijkt van de actuele AFD-definitie voor dat product en op basis van welke AFD-definitie versies polissen zijn opgemaakt. Ten eerste is deze rapportage belangrijk voor de volmacht zelf. Bij de volmacht ligt tenslotte de eerste verantwoordelijkheid rond het zorgen voor een goede datakwaliteit van de portefeuille. Gezamenlijk kunnen verzekeraar en volmacht in de jaarlijkse evaluatie deze rapportage gebruiken om bij specifieke (clustering van) afwijkingen stil te staan. Als daar concrete aanleiding voor is kan de verzekeraar deze rapportage ook tussentijds opvragen.

9.3 Toetsen uitgangspunten

De doelstelling binnen het traject voor uniforme inrichting is te kunnen voldoen aan:

 1. Gegevens noodzakelijk voor toezicht
 2. Gegevens noodzakelijk voor herverzekering
 3. Gegevens noodzakelijk voor productmanagement

Het is zaak periodiek te toetsen of dit voor een specifiek product of productgroep ook echt het geval is. Tegelijk is het niet de bedoeling lukraak gegevens toe te voegen omdat dit handig is voor analyse doeleinden. Als er geen harde relatie met toezicht, premieberekening, acceptatie of polisblad is een goede argumentatie noodzakelijk.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie