Essentieel binnen het traject uniforme inrichting is dat de volmachtketen kan tonen dat zij grip op datakwaliteit heeft. Het opstellen van betrouwbare rapportages is hierbij een belangrijk middel. Dit hoofdstuk staat stil bij dit belang en licht de verschillende rapportage vormen toe.

8.1 Belang van de rapportagefunctie

Met de systeemhuizen is in het kader van het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen afgesproken dat zij in het verlengde van het gebruik van AFD-definities voorzien in een rapportagefunctie. Binnen ANVA, CCS en DIAS is nu standaard een rapportagemodule opgenomen waarmee de volmacht ten eerste zelf kan vaststellen waar zijn portefeuille afwijkt van de actuele AFD-definitie voor dat product en ten tweede kan rapporteren richting verzekeraar over afwijkingen. Tevens kan hij aangeven welke polissen conform welke AFD-definitie versie zijn opgemaakt.
In de eerste plaats is deze rapportagefunctie bedoeld voor de volmacht zelf. Als eerste verantwoordelijke voor de datakwaliteit is deze rapportage een middel om periodiek te toetsen of de kwaliteit aan de vereisten voldoet. Ondanks een goede product inrichting kunnen wijzigen onbedoeld tot afwijkingen leiden. Ook kunnen afwijkingen bewust of onbewust ontstaan bij conversie of overvoer. Bijvoorbeeld ‘bewuste’ afwijkingen kunnen ontstaan doordat bij overvoer bepaalde data niet is aangeleverd. Volmacht en verzekeraar kunnen dan de afspraak maken dit op te lossen bij hoofdvervaldatum of op een mutatie moment. In de tweede plaats is de rapportagefunctie bedoeld om een detailafstemming tussen verzekeraar en volmacht mogelijk te maken rond datakwaliteit. Met het oog op toezicht is deze rol tactisch erg belangrijk. Immers het gaat de toezichthouder er niet om dat er geen afwijkingen mogen zijn, het gaat er om dat de volmachtketen inzicht heeft in afwijkingen, risico’s kan beoordelen en waar nodig mitigerende maatregelen kan nemen. Door inzicht en overzicht en het vervolgens kunnen nemen van maatregelen toont de volmachtketen dat zij in control is.

Volmachten die zelf volmacht polisadministratie-software ontwikkelen richten ook zelf de rapportagefunctie in.

Voor volmachten die binnen ANVA of DIAS zelf de volmachtproducten inrichten is het op het moment van dit schrijven nog niet geheel duidelijk hoe zij gaan voldoen aan de rapportage verplichting.

Een verzekeraar kan de volmacht vragen een rapportage te leveren bij de jaarlijkse evaluatie of tussentijds als daar een specifieke aanleiding voor is.

8.2 Geconsolideerde rapportage over portefeuille

Een AFD-definitie bestaat uit twee delen:

 1. XML-Schema: Welke gegevens (AFD-attributen) met welke kenmerken / vereisten.
 2. XPath: Verbandscontroles.

De geconsolideerde rapportage richt zich nu in de praktijk op de registratie van de polis. Binnen de AFD-definitie is dit het ‘XML Schema’ van de specificatie voor “Kunnen aanleveren” het vertrekpunt voor deze rapportage. Net als voor de inrichting van schermen (paragraaf 5.1.1) geldt ook hier dat dat bij het opstellen een redactieslag uitgevoerd moet worden. De rapportage geeft een overzicht van de portefeuille en laat zien:

 1. Welke AFD-definitieversienummers binnen de portefeuille aanwezig zijn.
 2. Wat de actuele AFD-definitieversie is.
 3. Welke AFD-attributen zijn vastgelegd voor een polis.

Verder geeft de rapportage inzicht in drie typen controles:

 1. Waar ontbreekt de invulling van verplichte AFD-attributen?
  Bijvoorbeeld: Bij auto is gewicht een verplicht veld. De rapportage laat zien dat bij 237 van de 6000 polissen het gewicht ontbreekt.
 2. Waar wijkt de invulling van AFD-attributen met vast te selecteren waarden af van de AFD-definitie?
  Bijvoorbeeld: Standaard eigen risico is 300 en 600. De rapportage laat zien dat er 3.125 polissen zijn met eigen risico 300, 2.425 polissen met eigen risico 600 en 450 polissen met eigen risico 200. Voor 450 polissen geldt dus een afwijkend eigen risico. Op analoge wijze bijvoorbeeld brandstof, dekkingscode, etc.
 3. Waar overschrijden AFD-attributen de maximale waarde?

Bijvoorbeeld: 5968 polissen met verzekerde som <= 120.000 en 32 polissen met verzekerde som > 120.000.
De ontwikkeling van deze rapportage staat bij de systeemhuizen nog in de kinderschoenen en de doorontwikkeling zal de komende periode nog een nadrukkelijk punt van aandacht zijn. Op dit moment bestaan de rapportages uit een CSV met een foutmelding per regel en wat kenmerken. Vervolgens moet de volmacht met een aantal draaitabellen in XLS een analyse samenstellen.

8.3 Rapportage op polis niveau

Een belangrijke agenda naast datakwaliteit voor toezicht is data ten behoeve van productmanagement. Op het moment dat voor een verzekeraar volmachtportefeuilles substantieel worden is het van belang dat de verzekeraar deze data kan inzetten voor bijvoorbeeld risico-analyses of herijking van de uitgangspunten voor premieberekening. Daarom is binnen het traject uniforme inrichting naast ‘toezicht’ en ‘herverzekeren’ de derde prioriteit ‘productmanagement’.

Bij de volgende grote release van het NVGA Protocol zullen volmachten de polisdata leveren op basis van de specificaties in de actuele AFD-definities. Dit zal niet voor medio 2023 zijn. Tot die tijd is het mogelijk als daar aanleiding voor is de volmacht te vragen een rapportage conform actuele AFD-definitie te leveren.
Ook hier geldt dat het aanmaken van deze rapportages nog in de kinderschoenen staat en de doorontwikkeling in de komende periode nog een nadrukkelijk punt van aandacht zal zijn.

8.4 Aansluiting bij VRA (Volmacht Resultaat Analyse / Market Scan)

Met Market Scan is gekeken naar de impact van het gebruik van AFD-definitie op de rapportages via de VRA. Op dit moment is de veronderstelling dat er geen directe impact zal zijn. In de komende maanden zal gekeken worden of dit ook daadwerkelijk zo is.

De in 8.3 benoemde nieuwe release van het NVGA Protocol zal ook aanleiding zijn stil te staan bij de wijze van data aanlevering aan de VRA.

8.5 Datakwaliteitsmonitor Volmachten (DMV)

Om de kwaliteit van de data aanlevering op basis van het NVGA Protocol te monitoren is een aantal jaar geleden de Datakwaliteitsmonitor Volmachten (DMV) ontwikkeld. De uitgangspunten voor het gebruik van AFD-definities voeren veel verder dan de gegevens opgenomen in het NVGA Protocol. Dit betreft dan met name de premie bepalende en de voor acceptatie relevante gegevens (zie ook het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen). Om die reden is de DMV-rapportage geen vervanging van de rapportage over de inrichting van volmachtproducten op basis van de AFD-definities.

De in 8.3 benoemde nieuwe release van het NVGA Protocol zal ook aanleiding zijn stil te staan bij de toekomstige rol van DMV.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie