Aanvullende regels File schade pooling

Attribuut/Entiteit Label Toelichting
Schadebedrag BO_TSCHBDR
Als gevolmachtigden gebruik maken van pooling, dan worden de schade gegevens per pool apart aangeleverd en komen in de entiteit
boeking onderdeel alleen de aandeel bedragen van de betrokken volmachtgever tot uitdrukking.

Bijvoorbeeld: De rapportage is bedoeld voor Volmachtgever 310 die een aandeel heeft van 40% in de aangeleverde boekinggegevens. De entiteit
poolaandeel bevat het poolnummer en het percentage poolaandeel is 40. Het volledige schade bedrag (bijvoorbeeld) voor deze post is 2200 euro.
In de entiteit boeking onderdeel bevat het schade bedrag slechts 40% van 2200 oftewel 880 euro. Percentage poolaandeel kan worden berekend
vanuit de betreffende boeking waardoor afrondingsverschillen kunnen ontstaan.
Poolnummer
Percentage poolaandeel
MP_POOLNUM
MP_POOLPRC
Het gaat hier om de interne poolmaatschappij van de gevolmachtigde. Gevolmachtigden die de pools een apart (maatschappij)nummer geven,
waar de vaste poolverdeling achter hangt, wordt geadviseerd het poolnummer samen te stellen uit maatschappijnummer en eigen (maatschappij-)nummer.

Bijvoorbeeld: Een pool bestaat uit 3 maatschappijen, te weten 310 voor 40%, 320 voor 30% en 330 voor 30%. De volmachtnemer geeft aan deze pool
het (maatschappij) nummer 390. De volmachtnemer communiceert in de entiteit poolaandeel het poolnummer 310390 met een percentage poolaandeel 40.
Het is ook mogelijk om de poolmaatschappijcode vanuit het systeemhuis hier in te voeren.

Bijvoorbeeld:
ANVA : maatschappijcode van de betreffende maatschappij (bijvoorbeeld P200)
CCS : maatschappijcode van de betreffende maatschappij (bijvoorbeeld 700)
DIAS : assuradeurenbedrijfscode gevolgd door het verdelingsnummer (bijvoorbeeld 2201, waarbij 220 de bedrijfscode is en waarde 1 het verdelingsnummer).

Wanneer er een boeking wordt aangeboden vanuit een poolmaatschappij, wordt hier de waarde van de poolmaatschappij verwacht. Wanneer er boekingen
worden aangeboden vanuit een volmachtmaatschappij dient de entiteit MP niet te worden doorgegeven.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie