Aanvullende regels File Financieel boekingen

Attribuut/Entiteit Label Toelichting
Boekdatum FT_BOEKDAT Wanneer er een schadereserve wordt doorgegeven is dat de schadereserve ultimo periode. Er kan dus bij een schadereserve stand
geen sprake zijn van een echte boekdatum. Hooguit kun je hier stellen dat de boekingsdatum voor de schadereserve stand de datum is ultimo periode.
Bij een premieboeking dient de boekdatum de datum te zijn waarop de factuur financieel wordt verwerkt in het grootboek (periode in grootboek, borderel etc).

Bijvoorbeeld: Bij een prolongatie van een polis die als vervaldatum 1-1-2019 heeft is de boekdatum 1-1-2019.
Bij een prolongatie van een polis die als vervaldatum 25-1-2019 heeft is de boekdatum 25-1-2019.
Geboekt premie bedrag FT_TPREMIE Het geboekt premie bedrag is het bruto premiebedrag verminderd/vermeerderd met de bonus/malus, noclaim of andere premiegerelateerde
kortingen/toeslagen, poliskosten en assurantiebelasting. Dit is het premiebedrag dat daadwerkelijk bij de klant in rekening is gebracht.
Tekencommissie/
Volmachtbeloning bedrag
FT_TTEKCOM Betreft het bedrag aan geboekte tekencommissie of volmachtbeloning.
Schade bedrag
Verhaald schadebedrag
Schade reserve
FT_TSCHBDR
FT_TSVHBDR
FT_SCHRSRV
De schade bedragen (schade bedrag, verhaald schadebedrag, schade reserve) moeten op schadenummer en sub-branchecode van de volmacht
aangeleverd worden. De WA en Cascoboekingen dienen herkenbaar te zijn aan de vermelde sub-branchecode.
Er kunnen dus meerdere voorkomens van de entiteit financiële gegevens aangeleverd worden die behoren bij hetzelfde schadenummer (schadedossier).
Bij betaalde schade met geldstroom vanuit GA naar verzekerde / tegenpartij/betrokkene,
positief doorgeven. Bij verhaalde schade met geldstroom terug naar GA dit bedrag ook positief doorgeven.

Bijvoorbeeld:Een schade uitbetaling van € 5.000 naar verzekeringnemer dient als FT_TSCHBDR = 5000 doorgegeven te worden.
Wanneer er een bedrag is verhaald dient het bedrag ook positief te worden doorgegeven
Geen label
schadekosten in functionele
berichtspecificaties
Overige schadekosten, zoals bijvoorbeeld expertisekosten of VHD-kosten, dienen geboekt te worden op de juiste sub-branchecode.
Hebben de geboekte schadekosten betrekking op de WA dekking, dan dienen die ook op de WA sub-branchecode geboekt te worden.

Bijvoorbeeld: Op een schadenummer volmacht (met sub-branche WA + Casco 126) wordt een WA en een Casco betaling verricht.
De WA schadeboeking krijgt sub-branchecode 1261 en de Casco krijgt sub-branchecode 1262.%
Schade reserve FT_SCHRSRV De schadereserve ultimo periode. Er kan dus bij een schadereserve stand geen sprake zijn van een echte boekdatum. Hooguit kun je hier stellen
dat de boekingsdatum voor de schadereserve stand de datum is ultimo periode. Per schadedossier wordt er per dekking slechts 1 voorkomen verwacht.

Bijvoorbeeld: Een schadereserve op de dekking WA welke is samengesteld uit 3 reserveringen van € 1.000, € 2.000 en € 3.000 en waarop een schadebetaling
heeft plaatsgevonden van € 1.500 welke ook ten laste van de schadereservering is gegaan, moet dus de waarde 4500 doorgegeven worden.
Afsluitprovisie bedrag
Doorlopende provisie bedrag
Tekencommissie bedrag
Geboekt premie bedrag
Schade bedrag
Verhaald schadebedrag
Schade reserve
FT_TAFSPRV
FT_TDRLPRV
FT_TTEKCOM
FT_TPREMIE
FT_TSCHBDR
FT_TSVHBDR
FT_SCHRSRV
Bedragen kunnen zowel positief als negatief zijn. Negatieve bedragen hebben een minteken voor het bedrag.
Bedragen hebben maximaal 2 cijfers achter de decimale punt.

Voorbeelden: 100.25, -33.75, 1000, -100.
Datum tot en met FT_TDATTM Bij dit attribuut wordt de waarde verwacht van de periode tot en met.

Bijvoorbeeld: Bij een periode van 1-1-2018 met een looptijd van een jaar wordt hier de waarde 31-12-2018 verwacht. Waarde 1-1-2019 is in dit geval foutief.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie