Aanvullende regels File Polis pooling

Attribuut/Entiteit Label Toelichting
Volmachtnemer identificatie VL_VEIDNR Agentschapnummer waaronder gevolmachtigde bij volmachtgever geregistreerd staat.
Het is gerelateerd aan de volmachtgever. Het moet dan ook gecommuniceerd worden in de entiteit volmachtgever.
Het agentschapnummer in de entiteit volmachtnemer wordt uitgefaseerd.

Als gevolmachtigden gebruik maken van pooling, dan worden de polisgegevens pool apart aangeleverd.
Poolnummer
Percentage poolaandeel
MP_POOLNUM
MP_POOLPRC
Gevolmachtigden die de pools een apart (maatschappij)nummer geven, waar de vaste poolverdeling achter hangt, wordt geadviseerd
het poolnummer samen te stellen uit maatschappijnummer en eigen (maatschappij)nummer.

Bijvoorbeeld: Een pool bestaat uit 3 maatschappijen, te weten 310 voor 40%, 320 voor 30% en 330 voor 30%.
De volmachtnemer geeft aan deze pool het (maatschappij) nummer 390.
De volmachtnemer communiceert in de entiteit poolaandeel het poolnummer 310390 met een percentage poolaandeel 40.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie