Aanvullende regels Polisgegevens Inkomen
De gevolmachtigde agent rapporteert maandelijks de gegevens over de polissen en deelnemers aan de betrokken volmachtgevers. Dit doet hij door per volmachtgever de XML-bestanden aan te maken in het assurantiepakket en voor de deelnemers eventueel in het verzuimpakket. Deze bestanden worden geüpload in de omgeving van Market Scan. Het is van belang dat de bestanden bij aanmaken gevalideerd aan de hand van het XML-schema. In de Market Scan omgeving valt elk bericht dat niet voldoet uit. De berichten hebben de volgende namen:
Polis_inkomen_assurantiepakket_nummer.xml
Deelnemergegevens_verzuim_applicatie_nummer.xml

De rapportages betreffen werkgevergerelateerde inkomensverzekeringen: Collectieve ongevallen, Inkomensaanvulverzekering, MKB Ontzorgverzekering, Reintegratie, Verzuimdekking, Verzuimverzekering Conventioneel, Verzuimverzekering StopLoss, WGA-eigenrisicoverzekering, WGA-gatverzekering, WGA-gatverzekering Plus, WIA aanvullingsverz. onder 35 procent, WIA Excedent, WIA Vaste Aanvulling, Ziekengeld, Ziektewet Eigen Risicodrager. Van deze polissen rapporteert de gevolmachtigde agent elke maand een volledig beeld van de polis, dekkingen en deelnemers. Ook als niet is gewijzigd.

Als de deelnemers worden gerapporteerd in het separate deelnemersbestand bevat dit bestand ook enkele gegevens over de polis. Als over deelnemers wordt gerapporteerd op een polis waar die maand niet over wordt gerapporteerd, valt deze data uit. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de volmachtgever.

Attribuut/Entiteit Label Toelichting
Datum aanmaak bericht AL_ADATMSG De polisgegevens zijn de gegevens op een bepaald moment. De datum aanmaak bericht geeft aan van welke datum de polisgegevens zijn.
Inclusief opgeschorte polissen J/N
Inclusief premievrij polissen J/N
Inclusief geroyeerde polissen J/N
Inclusief deelnemers J/N
AL_INCLOP
AL_INCLPP
AL_INCLGP
AL_INCLVZ
In Bericht Algemeen wordt aangegeven of een bericht opgeschorte polissen, premievrij polissen, geroyeerde polissen en deelnemers bevat.
Identificatie nummer VE_IDNR Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.
Deze hoeft niet gevuld te worden, agentschapnummer wordt gecommuniceerd in VL_VEIDNR.
POR Maatschappij VL_MYAAND Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Het gaat hier om de POR code van de verzekeraar en niet om de interne
maatschappijcode. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

Bijvoorbeeld: Bij een bestand uitsluitend voor REAAL wordt er een VL entiteit verwacht met H043.
Bij een bestand aangemaakt vanuit de hele portefeuille met Nationale Nederlanden en REAAL als volmachtgevers worden
er twee VL entiteiten verwacht, voor Nationale Nederlanden N013 en voor REAAL H043.
Volmachtnemer identificatie VL_VEIDNR Agentschapnummer waaronder gevolmachtigde bij volmachtgever geregistreerd staat.
Het is gerelateerd aan de volmachtgever. Het moet dan ook gecommuniceerd worden in de entiteit volmachtgever.
Het agentschapnummer in de entiteit volmachtnemer wordt uitgefaseerd.
Als gevolmachtigden gebruik maken van pooling, dan worden de polisgegevens pool apart aangeleverd.
Hoofdvervaldatum PP_HVVDAT ‘Verjaardag van het contract’. Hier wordt de volgende (eerstkomende) hoofdvervaldatum opgenomen. Bij polissen die een contracttermijn hebben
van meerdere jaren, moet hier de jaarlijkse vervaldatum worden opgenomen. Bij jaarbetaling zijn de premievervaldatum en hoofdvervaldatum gelijk.
Bij tijdelijke contracten is de hoofdvervaldatum gelijk aan de contractvervaldatum.

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie