Det er lett å lage beiter for dyra dine med Nofence. De eneste begrensningene er fysisk størrelse (beitet må få plass innenfor et kvadrat på 6.4 × 6.4 km) og at antall Nofencepåler (gjerdepunkter) ikke kan overstige 39. Du kan ha opp til 9 utelukkede områder i ett beite.

Det er viktig å ha dyrenes naturlige adferd og evne til å forstå Nofence i tankene når beiteområder tegnes og overføres til klavene. Har beiteområdet for spisse vinkler og trange korridorer, vil dyret møte grensa og varslingen nesten uansett hvor det snur seg. Det må være logisk og lett for dyret å forstå hvor det kan gå når klavens varsling starter. Du må også ha i tankene at beitegrensa i praksis vil være litt flytende – se avsnitt om GPS-nøyaktighet. I appen eller på my.nofence.no kan du finne informasjon om hvor dyra oppholder seg, får mest lydvarsel og eventuelt strømstøt. Bruk denne informasjonen til å justere Nofencegrensa.

Hvis beiteområdet er for lite, har utilstrekkelig med mat og/eller vann eller har andre egenskaper som gjør at dyrene ikke ønsker å være der, øker sjansen for rømming. Ved en eventuell rømming er det viktig å undersøke hva som er årsaken, slik at man kan sette inn tiltak for å hindre at det skjer igjen.

Det er viktig å ta hensyn til at driftene kan være sterkere enn dyras opplevde ubehag ved strømstøt. Nofence fraråder derfor at vår beiteteknologi brukes til å splitte flokker i mindre grupper hvis avstanden mellom beiteområdene er så liten at dyra ser, hører eller kjenner lukten av hverandre. Det må heller ikke brukes overlappende beiter slik at to flokker har delvis samme og delvis hvert sitt beiteområde.

Nedenfor finner du figurer som illustrerer gode og dårlige utforminger av beiteområdet. Dette er generelle illustrasjoner, og det er viktig at du bruker kunnskapen om din gård og dine dyr til å utforme gode beiteområder som er egnet for din bruk.

God plassering av beite rundt bygninger

I første illustrasjon ligger grensa for tett på hus. GPS-posisjonen blir feil pga. refleksjoner fra bygning. Du kan oppleve at dyra kan gå langs husveggen og de får ikke god nok posisjon før de kommer i mer åpent område. Her vil det også være stor fare for drifting hvis dyra ligger langs husveggen. Se avsnitt om GPS!

I illustrasjon nummer to ligger grensa fint plassert i forhold til bygningen, og det er ikke noen fare for at GPS-signalene forstyrres.

For mange utelukkede områder

Der Nofence brukes til å gjerde ute et mindre område fra Nofencebeitet må man ha størrelse på tilgjengelige områder for dyrene i tankene. Om man for eksempel gjerder ute hvert enkelt frukttre i en frukthage, blir det vanskelig å forstå for dyrene da det blir smale korridorer igjen å bevege seg på, og de vil møte grensa uansett hvor de snur seg. I illustrasjonene ser du at det er mulig å samle alle frukttrær i ett eneste utelukket område, slik at det blir oversiktlig og greit for dyra å forstå.

Løsningsforslag for gårdstun

Hvis du vil at dyra skal gå tett på bygninger men ikke inn på tunet kan en løsning være å kombinere Nofence med fysiske gjerder. Her har vi lagt Nofencegrensa godt rundt tunet og markert med rødt der det fysiske gjerdet kan settes opp.

Forhold som kan påvirke GPS-mottaket i klaven

Når dyra ligger i ro kan posisjonsangivelsen bli dårlig og kan oppfattes utenfor beitegrensa hvis grensa ligger for nærme. Det samme kan skje der hus, vegger, murer og svært bratte terrengformasjoner blokkerer for god satellitkontakt. Da kan du oppleve at klavene gir lyd og eller strømstøt når dyra ligger og hviler. Dersom dyra har en fast liggeplass i nærheten av grensa kan man enten bruke innebeacon for å hindre dette, eller justere grensa slik at den ligger såpass langt borte at feilposisjoner ikke fører til feilvarsling.

Beitegrensas nøyaktighet påvirkes av to faktorer; dyrets fart når det passerer beitegrensa og GPS-nøyaktigheten ved beitegrensa . Før du starter bruken av klavene anbefaler vi at du går med en klave i hånda, og observerer hvor varslingen starter. Prøv flere ganger, også på ulike steder langs beitegrensa. Dette vil gi deg en god forståelse av hvordan det oppleves for dyra å bære klaven, og det gir deg viktig informasjon om hvordan beitegrensa kan utformes. Steder hvor det er spesielt viktig at dyra ikke oppholder seg bør gjerdes ute med god margin i starten. Etter hvert som du observerer dyrenes adferd i disse områdene, samt i my.nofence.no, så vil beitegrensa kunne justeres.

Erfaring viser at dyr som er erfarne Nofence-brukere gjerne står og beiter i varslingsfeltet en kort stund, før de vender tilbake til beiteområdet for å unngå strømstøt. De kan også bevege seg lenger ut av beitet i læremodus enn i gjerdemodus, da lydsignalet slås lettere av i læremodus. Noen dyr lærer seg dette og presser grensene ved å snu raskt på hodet når lydsignalet dukker opp.

Smale beiter

Her er tre ulike eksempler på uegnede beiter. På bildet lengst til venstre er beiteområdet lagt rundt en smal korridor. Om enkelte dyr befinner seg på den ene siden av korridoren mens andre er på den andre siden, kan de forsøke å krysse korridoren for å komme til de andre dyra.

Beiter som i seg selv er utformet som smale korridorer forvirrer dyra fordi de møter grensa hvor de enn snur seg. Etter innlæringen har de lært å snu på lydvarselet, og bør da ikke møte et nytt varsel når de gjør som de skal. For smale beiter kan også føre til GPS-unøyaktighet når dyret ligger i ro og hviler, noe som kan gi lydvarsel og strømstøt i beitet. Husk at erfarne dyr kan tåle smalere beiter en dyr som nettopp har hatt innlæring.

Tips:
Unngå korridorer som er smalere enn 25 meter i bredde. Supplér heller med fastgjerde på én side om det trengs. Dersom beitet igger mot sjø, kan beitegrensa legges langt ut i vannet – da sparer du både batterier og unngår unødvendige situasjoner som skyldes dårlig GPS-mottak.
Ønsker du å beite i kanalen? Vent til slåtten er unnagjort slik at du kan sette beitegrensa noe ut på jordet!

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.