Med Nofence kan du utforme beiteområdene vilkårlig, uavhengig av terreng og omgivelser. Den eneste begrensningen er fysisk størrelse, beitet kan ikke ha flere enn 39 punkter i yttergrensen. Det kan også være maksimalt 3,2 km i radius, som betyr at beitet må få plass innenfor et kvadrat på 6.4 × 6.4 km.

Det er viktig å ha dyrenes naturlige adferd og evne til å forstå Nofence i tankene når beiteområder tegnes og overføres til klavene. Har beiteområdet for spisse vinkler og trange korridorer, vil dyret møte grensa og varslingen nesten uansett hvor den snur seg. Det må være logisk og lett å forstå for dyret hvor den kan gå når klavens varsling starter. Du må også ha i tankene at beitegrensa i praksis vil være litt flytende (se avsnitt om GPS-nøyaktighet). Informasjonen som er tilgjengelig i my.nofence.no gir deg oversikt over hvor dyra oppholder seg, får mest lydsignal og eventuelt strømstøt. Bruk denne informasjonen til å justere Nofencegrensa.

Hvis beiteområdet er for lite, har for lite mat og vann eller har andre egenskaper som gjør at dyrene ikke ønsker å være der, øker sjansen for at de opplever ubehaget ved å holde seg innenfor området som større enn ubehaget ved strømstøtet de får ved å forlate området. Ved en eventuell rømming er det viktig å undersøke hva som er årsaken for å hindre at det skjer igjen. Om et dyr har en avvikende adferd så er det en grunn til det.

Spesielt for geiter: Geit er et flokkdyr, og Nofence anbefaler geitehold som ivaretar geitenes flokkinstinkt. I tillegg er man avhengig av flokkinstinktet hvis en geit rømmer, det er behovet for å komme seg tilbake til flokken som gjør at geita snur og vender tilbake til beiteområdet. Nofence anbefaler derfor ikke å bruke teknologien på flokker som har mindre enn fire geiter.

I en besetning vil det normalt være ulike relasjoner mellom dyrene, slik som slektskap, venner, uvenner og drifter. Nofence fraråder at vår beiteteknologi brukes til å splitte flokker i mindre grupper hvis avstanden mellom beiteområdene er så liten av dyra ser eller kjenner lukten av hverandre. Det må heller ikke brukes overlappende beiter slik at to flokker har delvis samme og delvis hvert sitt beiteområde.

Dere kan ha flere beiter liggende i appen. Men når du endrer ett beite og trykker oppdatér endrer du beitet for godt, da ligger ikke den forrige versjonen i appen.

Gode og dårlige utforminger av beiter

Figurene nedenfor illustrerer gode og dårlige utforminger av beiteområdet. Dette er generelle illustrasjoner, og det er viktig at du bruker kunnskapen om din gård og dine dyr til å utforme gode beiteområder som er egnet for din bruk.

For tett på hus og bygg

Her ligger grensa for tett på hus. GPS-posisjonen blir feil pga. refleksjoner fra bygning. Du kan oppleve at dyra kan gå langs husveggen og de får ikke god nok posisjon før de kommer i mer åpent område. Her vil det også være stor fare for drifting hvis dyra ligger langs husveggen. Se avsnitt om GPS!

God plassering av beite rundt bygg

Her ligger grensa fint plassert i forhold til bygningen, og det er ikke noen fare for at GPS-signalene forstyrres.

For mange utelukkede områder

Der Nofence brukes til å gjerde ute et mindre område fra et markert beiteområde må man ha størrelse på tilgjengelige områder for dyrene i tankene.
Om man for eksempel gjerder ute hvert enkelt frukttre i en frukthage, blir det vanskelig å forstå for dyrene da det blir smale korridorer igjen å bevege seg på, og de vil møte grensa uansett hvor de snur seg.

Godt oppsett av gjerder inne i gjerdet

Her er alle frukttrær samlet i ett “hull” i beitet, og det blir oversiktlig og greit for dyra å forstå.

For smalt beite

Beitegrensa går rett gjennom bygninger, skygge for GPS og stor fare for drifting. Dyra kan få lyd og strøm inne i bygning hvis de ikke har beaconkontakt.

Løsningsforslag for gårdstun

En mulig løsning inne på gårdstun: Her kan du legge beitegrensa ved den stiplede røde linjen, og heller sette opp fysiske gjerder (markert med grønt) hvis du ønsker å ha dyra nære bygninger på gården.

Unngå GPS-skygge og drifting

Her er det bratt terreng og mye skog i hellingen ned mot vannet. Når dyra ligger i ro vil posisjonsangivelsen være dårlig og kan oppfattes utenfor beitegrense hvis grensen ligger for nærme. Bratt terreng gir unøyaktige posisjoner på grunn av GPS-skygge. Da kan de oppleve lyd og eller strømstøt når de ligger og hviler.


Her har man tatt hensyn til dårlige posisjoner og lagt inn god margin ned i skråningen.

Nøyaktigheten til beitegrensa påvirkes av to faktorer, dyras fart når den passerer beitegrensa og klavens GPS-nøyaktighet. Før du starter bruken av klavene anbefaler vi at du går med en klave i hånda, og observerer hvor varslingen starter. Prøv flere ganger, også på ulike steder langs beitegrensa. Dette vil gi deg en god forståelse av hvordan det oppleves for dyra å bære klaven, og det gir deg viktig informasjon om hvordan beitegrensa kan utformes. Steder hvor det er spesielt viktig at dyra ikke oppholder seg bør gjerdes ute med god margin i starten. Etter hvert som du observerer dyrenes adferd i disse områdene, samt i my.nofence.no, så vil beitegrensa kunne justeres.

Erfaring viser at dyr gjerne står og beiter i varslingsfeltet en kort stund, før de vender tilbake til beiteområdet for å unngå strømstøt. De kan også bevege seg lenger ut av beitet i læremodus enn i gjerdemodus, da lydsignalet slås lettere av i læremodus. Noen dyr lærer seg dette og presser grensen ved å snu raskt på hodet når lydsignalet dukker opp.

For kompliserte beiter

Her er tre ulike eksempler på beiter som ikke egner seg og blir for kompliserte. Korridorene blir så smale at dyra møter grensa hvor den enn snur seg. Beiteområdet blir for lite og dyra forstår ikke i hvilken retning de skal snu for å skru av lyden. I tillegg vil GPS-drifting bli et problem når klaven går i sovemodus når dyret hviler. Den kan da oppleve lydsignal og strømstøt når den ligger i ro, fordi beitegrensa er for nærme.

Tips:
Ha et større område på ene siden.
Beite i kanalen etter at slåtten er ferdig og dyra kan gå på jordet ved siden av.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.