Ikke sett dyr rett inn i et Nofencebeite uten tilsyn! Du må f.eks ikke slippe dem på fjellbeite uten å ha gjennomført en god innlæring først. Å slippe dem “fri” uten at de har lært at lydvarsel og strømstøt betyr at de er utenfor beiteområdet vil føre til rømminger.

Følgende forhold må være ivaretatt når du starter innlæringen:

  • Innlæringen må foregå på et sted med tilstrekkelig mobil- og GPS-dekning. Se avsnitt for utforming av beiteområde og nøyaktighet i teknisk beskrivelse. Er du i tvil bør du bruke tid på å teste beitet ved å gå med en klave i hånda.
  • Dyra må ha opparbeidet en trygghetsfølelse for området hvor innlæringen skal foregå.
  • Vær sammen med dyra under innlæringen.
  • Alle voksne dyr skal ha klave. Dette er av hensyn til dyrevelferden. I flokker der kun noen av dyra har klave har de andre i mye større grad ignorert grensa og akseptert både lyd og strømstøt for å følge flokken.
  • Beiteområdet er utformet slik at det er forståelig for dyret og Nofencegrensa legges i et område som dyra vil oppsøke. Hyppig kontakt med Nofencegrensa gir bedre læring.
  • Ved for lite område vil dyrenes adferd kunne bli urolig, da møter de på grenser overalt. Ved for stort innlæringsområde, der Nofencegrensa er langt fra dyras normale oppholdssted, vil de sjelden komme i kontakt med grensa og varslingen, og innlæringen vil ta lengre tid. Ved spisse vinkler og trange korridorer kan det oppfattes ulogisk for dyrene hvor grensa er.
  • Vår erfaring med innlæringen viser at dyret må enten selv få strømstøt eller se at et annet dyr i flokken får strømstøt for at de skal respektere lydvarslingen som gjerdefunksjon.
  • Ved innlæring vinterstid kan det være utfordrende å få dyra til å komme i kontakt med beitegrensa siden de vil holde seg i nærheten av oppholdsrom og fôr-hekk.
  • Ved mange dyr i flokken vil de som normalt oppholder seg i bakkant ikke komme i kontakt med varslingen før lederne i flokken har snudd. Pass på at baktroppen også får god opplæring.

Klaven har to funksjonsinstillinger, læremodus og gjerdemodus. I læremodus holder det at dyret snur for at lydsignalet skal slås av. Dermed får dyra en umiddelbar respons slik at de lettere oppfatter hvordan de slår av lydsignalet. Når dyret har fått 20 lydvarsler vil klaven endre til den andre funksjonsinstillingen, gjerdemodus. Her må dyret snu og gå tilbake inn i beiteområdet (ca. to meter) før lydsignalet slås av.

Her illustrerer vi to prinsipper for innlæring.

Den første foregår innenfor et fysisk inngjerdet område, og den andre hvor deler av det fysiske gjerdet er tatt bort. Vi anbefaler å starte innlæringen innenfor eksisterende, fysiske gjerder.

Det fysiske gjerdet er vist med svarte gjerdestolper, mens Nofencegrensa illustreres med rød stiplet linje mellom blå hjørnestolper.

Nofencegrensa avskjærer en del av det eksisterende beiteområdet. Dette bør være et sted dyra gjerne oppsøker for å beite, siden de må krysse grensa for å lære systemet. Det skal være god plass utenfor Nofencegrensa før de møter det fysiske gjerdet på motsatt side. Det første strømstøtet ved innlæring vil ofte resultere i rømming, og dyret må kanskje lokkes inn i beiteområdet ved bruk av mat. Det er derfor viktig at man er tilstede under innlæringen til du ser at dyra respekterer gjerdefunksjonen og snur på lydvarslingen.

Det viktigste er at dyra lærer at de kan skru av lydsignalet fra klaven ved å snu og gå tilbake inn i beiteområdet. Derfor er det nødvendig at grensene legges slik at dyret lett forstår hva som er inn i beiteområdet. Lag et enkelt beite med enkle beitegrenser. Og unngå å legge grensa i veldig ulendt terreng, i bratte bakker eller i områder med mye vegetasjon.

Etter de 1-2 første kontaktene med Nofencegrensa med påfølgende strømstøt, eventuelt at de ser andre dyr få strømstøt, vil dyra normalt forstå lydvarslingens betydning, og det fysiske gjerdet kan tas bort.

I starten er det viktig at beiteområdet ikke endres ofte. Et stabilt område og forståelige beitegrenser gir dyra en tryggere og bedre innlæring. Det anbefales også å ha beiteområdet i nærheten av deg slik at du som dyreeier kan ha tilsyn med dyra ofte for å se at alt fungerer som det skal. Det er nødvendig å observere dyra under innlæringen slik at du lærer hvordan de responderer på klavens virkemåte. Skulle du observere forhold som du trenger tid for å utbedre, er det viktig at du kan få tak i dyra og eventuelt deaktiverer klavene via Nofenceappen. Når dyra har lært seg å mestre sammenhengen mellom egen adferd og klavens varsling kan de flyttes til nye beiter uten bruk av fysiske gjerder.

Når innlæringen er gjort og du ser at dyra snur på lydvarselet er det dokumentert at dyra vil komme tilbake til flokken ved rømming.

Hvis du har veldig tamme dyr og er trygg på at du får lokket de tilbake til deg ved rømming, kan du erstatte en del av det fysiske gjerdet med ei Nofencegrense.

Har du ikke hatt dyr før? Da er det viktig at du har dyra tilstrekkelig lenge på området hvor innlæringen skal foregå før du starter innlæringen. Vi kan ikke si et minimum antall dager for dette, da det avhenger av flokkens sammensetning og de enkelte individene. Men vi anbefaler å ha dyrene på området ca. en uke.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.