Projektor może być używany wyłącznie zgodnie z instrukcjami opisanymi w niniejszym podręczniku użytkowania. Każde inne użycie niż opisane w tym podręczniku jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem produktu i unieważnia jego gwarancję.

Środowisko pracy urządzenia powinno być wolne od unoszącego się w powietrzu dymu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń, które mogą wpływać na działanie lub wydajność projektora.

OSTRZEŻENIE

Projektora nie należy używać w pobliżu wody lub wilgoci. Nie należy wystawiać go na działanie deszczu, pary lub kondensacji, co pozwoli zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Need more help with this?
InFocus Support

Thanks for your feedback.